23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

އިންޑިއާގެ ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއާއި ގުޅިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

  • މިނިސްޓަރ ހާޒިރުކުރަން ހުށަހެޅީ ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތާރިގު
ދާނިޝް ނިޡާމް | Dhaanish_Nizam

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 12:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ދީދީ -- އާކައިވް

އިންޑިއާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ނިއުސް އިންޓަނޭޝަނަލްއަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ދީދީ ހާޒިރުކުރަން ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތާރިގު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުވާލު ހިމެނޭ ނޯޓިސް

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ "އިންޑިއާ އިން ބޭނުން ނަމަ ރާއްޖެ ހިފިދާނެ" ކަމަށާއި އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވެގެން ރާއްޖެ ހިފަން އުޅޭނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވަން ކުރާނެ ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އިންޓަވިއުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއާ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލަށް އިހްތިރާމްކޮށް، އެކުވެރިކަމާއެކު އުޅޭ ދެ ޤައުމުކަމާއި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހައިބަތު ކިތަންމެ ބޮޑުކަމުގައި ވިޔަސް ދެ ޤައުމު އަބަދު ވެސް، ދެ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ކަމަށެވެ. .

މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިން ބައެއް އުނިކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އޮޅޭ ގޮތަށް ފަތުރަމުންދާ ހަބަރުތަކަކީ ޤައުމުގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގެއްލުވާލުމަށް ފަތުރަމުންދާ ހަބަރެއް ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުކުރާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވަނީ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިންޓަވިއު އާއި ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އެކަންއޮތީއެގޮތަށް

2 މަސް ކުރިން

ތެދަށް ބުންޔަސް ސަލާމަތެއްނެތް، މާރިޔާ އެބުނީހަމަތެދެއް. އެކަންއޮތީއެގޮތަށް

5
1
ބުންޔަސް

2 މަސް ކުރިން

ތެދަށް ބުންޔަސް ސަލާމަތެއްނެތް، މާރިޔާ އެބުނީހަމަތެދެއް. އެންއޮތީއެގޮތަށް

3
1