22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ

ސަމަކާރަ ލޭބަލްގެ ފަރުމާއެއް ކަނޑައެޅުމަށް އާންމުންގެ ވޯޓަކަށް

  • މިއީ ކަރަންޓުގެ ހަރަދު ކުޑަ އާލާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ސަރވޭއެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 00:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ސަމަކާރަ ލޭބަލްގެ ފަރުމާއެއް ކަނޑައެޅުމަށް އާންމުންގެ ވޯޓު ހޯދަނީ -- އާކައިވް

ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ލޭބަލްގެ ނަމޫނާއަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކުރާ އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ލޭބަލް ޕްރޮގްރާމަކީ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންދާނެ ލޭބަލް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މި ލޭބަލް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ވިއްކަން ނެރޭ އައިސްއަލަމާރި، އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަމެޝިން އަދި އެއަރކޮންޑިޝަން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ތަކެއްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ތަކެތިތޯ ބަލައި، މިންގަނޑަށް ފެތޭ ތަކެތިން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރާއި ސަމަކާރަ މިންވަރު ދެނެގަނެ އެ އާލަތެއް ފެތޭ ދަރަޖައިގެ ލޭބަލެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި ހަކަތަ ސަމަކާރަ މިންވަރު އަންގައިދޭ ސަމަކާރަ ލޭބަލް ހުންނާނީ އެކަކުން ފެށިގެން ފަހަކާއި ހަމައަށް ދަރަޖަ ގިންތި ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ލޭބަލް އަކީ ހަކަތަ ސަމަކާރަ މިންގަނޑަށްފެތޭ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރު އަންގައިދޭ ލޭބަލެވެ. އަދި ފަސްވަނަ ދަރަޖައިގެ ލޭބަލަކީ ހަކަތަ ސަމަކާރަ މިންގަނޑުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ އަންގައިދޭ ލޭބަލެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ސާރވޭގައި އެނަރޖީ ލޭބަލްގެ ދެ ނަމޫނާ އެއްވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން ޑޯމް ބައްޓަމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލޭބަލްގައި ދަރަޖަ އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ތަރި އާއި ނަމްބަރެވެ.

އެގޮތުން ތަރި ލޭބަލްގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ ފަސް ތަރި ލޭބަލުން އަންގައިދޭއިރު އަދަދު ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަމޫނާގައި ފަސް ވަނަ ދަރަޖައިގެ ލޭބަލް ރަމްޒުކޮށްދޭނީ ހަކަތަ ސަމަކާރަ މިންވަރު އެންމެ ރަނގަޅު ކަރަންޓު އާލާތްތަކެވެ.

މި މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދަރަޖައެއްގެ ލޭބަލުގައިވެސް އެ ލޭބަލެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަ އާލަތަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ބޭނުންކުރާނެ ކަރަންޓުގެ މިންވަރާއި އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ރޭޝިއޯ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކަރަންޓު އާލާތްތަކުގައި ހަރުކުރަން ތައްޔާރުކުރާ މި ލޭބަލަކީ އެއް ވައްތަރުގެ، އެއް ވަރުގެ އާލާތްތައް އަޅާކިޔާ އިރު ކަރަންޓު މަދުންބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކުރުމަށާއި އެފަދަ އާލާތްތަކުން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި ގުޅޭ ސައްހަ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ހަރުކުރާ ލޭބަލެކެވެ.

ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ބާވަތުގެ ކަރަންޓު އާލާތްތަކުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ދިއުމަކީ ގިނަބަޔަކަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމަކެވެ. އިސްރާފުވާ ފައިސާއާއި ބޭކަރުގޮތުގައި އަންދާ ތެލުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށްލިބޭ ގެއްލުމަކީވެސް އިޔާދަ ނުކުރެވޭނެ ޤެއްލުންތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ހަކަތަ ސަމަކާރަ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރާ ވަރު އިތުރުކޮށް ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ

މި ސަރވޭގައި ބައިވެރިވެވޭނީ https://goo.gl/forms/gfTYEH8Oh7fMzxAp2 މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް