22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ވެމްކޯ

ފައިނޭންޝަލް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ގެއްލުންނުވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ވެމްކޯ ދައްކާނަން: ވެމްކޯގެ އެމްޑީ

  • ކުންފުނީގެ ހާލަތާއި ކުންފުނި ފަށައިގެންއިރު ކުރިން ހިންގާފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހާމަކުރާނަން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 00:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އާދަމް މުހައްމަދު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ފައިނޭންޝަލް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ގެއްލުންނުވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ ހާލަތާއި ކުންފުނި ފަށައިގެންއިރު ކުރިން ހިންގާފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"މިކުންފުނި އިރާދުކުރެއްވިއްޖެއްޔާ ދައުލަތަށް ގެއްލުންނުވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މި ފައިނޭންޝަން އިޔަރ ނިމުމުގެ ކުރިން ދައްކާނަން، ކުންފުނި ފަށައިގެން މިހިސާބަށް އައިރު ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ތި ތަފްސީލް އަރުވަމުންދާނަން" އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.   

ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު ނުބައިކޮށް ޑޭޓާބޭސްއަށް އެންޓަރކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ, އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވީ ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ނެގިއިރު އަވަސް އަރުވާލައިގެން އެކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރެވުންދާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި އެމަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ގޭބީސީތައް ވެމްކޯގައި އަދިވެސް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވިވާ ކަމަށާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ބިލް ބަރާބަރަށް ދައްކަނީ 10،000 ވަރަކަށް ގޭބީސީތަކުން ކަމަށް ވެމްކޯގެ އެމްޑީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގައި އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ގޭބީސީތަކުން ޖުމްލަ 6.7 މިލިއަން ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެނީ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި ގޭބީސީތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ހައްލުކޮށް ކުންފުނި ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ކުންފުނީގައި މިހާރު ކުރެވުމުންދާ މަސައްކަތަކީ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ރައްޔިތުން އުންމީދު ކުރާ ވެމްކޯ މި ދޭ ހިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ. ވެމްކޯ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށްފައި ދައްކާނަން" އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.  

މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވެމްކޯގެ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި އަންނަނީ ހިދުމަތްދެމުންނެވެ. ވެމްކޯގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް