16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރު ހުޅަނގު އައްސޭރިން ނެގިދާނެކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ކޯޓުން ނިންމައިފި

  • ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކުރުން އިސްރާއީލުުން ހުއްޓާނުލާ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 19:25 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


2006ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އިސްރާއީލުން ހުޅަނގު އައްސޭރިން އެކަނި ފަލަސްތީނުގެ 1،401 ގެ ތަޅާލި -- އަލްޖަޒީރާ

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހުރި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށް އަދި އެ ތަންތަން ތަޅާލެވިދާނެކަމަށް އޮތް ނިންމުން ސައްހަ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އިސްރާއީލުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ބިތްސަލެމްއިން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ރިޕޯޓެެއްގައިވާ ގޮތުން އިސްރާއީލުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އިސްރާއީލުް ސަރުކާރުން ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ތަންފީޒުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސަތު ސައްޙަ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީފައެވެ.

"ފޭކް ޖަސްޓިސް" ގެ ނަމުުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މި ރިޕޯޓުގައި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އާބާދުވުން މަދުކޮށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން އާބާދުކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ މިންވަރު ތަފްސީލްކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެއްވެސް ގޮތަކުން ހުއްދަ ނުލިބުމުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި އިމާރާތް ކުރަން މަޖުބޫރުވާ ކަމަށާއި އެހިސާބުން އެ އިމާރާތެއް އެހުރީ ހުއްދަނެތިކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއް ކަމަށް ނިންމައި އިސްރާއީލުން އެތަންތަން ސުންނާފަތިކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

މި ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރު ސުންނާފަތިކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އެތައް ސަތޭކަ މައްސަލައަކާއި ހުކުމްތަކެއް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ބިތްސަލެމްގެ ރިޕޯޓްގައިވާގޮތުން މިއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ފަލަސްތީނުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިގެންފައެއްނުވެއެެވެ.

ބިތްސަލެމްގެ ހިސާބުތައް ބުނާގޮތުން 2006ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އިސްރާއީލުން ހުޅަނގު އައްސޭރިން އެކަނި ފަލަސްތީނުގެ 1،401 ގެ ތަޅާލައި 6،000 މީހުން ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް ހަދާލިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް