20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ކޯލީޝަން ސަރުކާރު

ކޯލިޝަނަށް މެޖޯރިޓީ ލިބެންޖެހޭ! އެކަމަކު ފޯމިއުލާއެއް ނެތް!

  • މެޖޯރިޓީ ލިބެންޖެހޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީން ދެކޭ
  • މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 4 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ކޯލީޝަންގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މިއީ ގިނަ ޕާޓީތަކަކާއި ގިނަ ފިކުރުތަކެއް އެކުވެގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ވެރިކަމެކެވެ. ކޯލީޝަންގެ މައިގަނޑު ހަތުރު ވިސްނުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަގާމުތައް ދަނީ ބަހަމުންނެވެ. މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ސަރުކާރުގެ މައި އިންޖީނަށް ވާންޖެހޭ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބެވެ. ރާއްޖެ ފަދަ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ބޮޑު ގައުމެއްގައި ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހެއްގެ މުހިންމުކަން ބޮޑެވެ. ސަރުކާރުން ހިންގަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތައް މަގުފަހިކޮށްދޭ ބަޔަކީ މަޖިލިސް ކަމަށްވުމެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ބޯމަތިވަމުން އަންނަ އިރު ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ފިކުރުގެ މީހުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރު ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް މަޖިލީހުގެ ސާފު މެޖޯރިޓީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީ ވެސް ޖޭޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫނު ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތެކެވެ. ނަމަވެސް ނޭނގި ނުވަތަ އެއްބަސްނުވެވި އޮތީ އެކަން ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދުގައެވެ. ވެރިކަމަށް އައުމަށް ކަޑައްތުކުރި މަރުހަލާގައި މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި ކޯލީޝަންގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ގަބޫލުކުރެއެވެ. އަދި ފޯމިއުލާއަކީ ސަރުކާރު ވެސް އެކުލަވައިލުމަށް ގެންގުޅުނު ފޯމިއުލާ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ތަފާތެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ މެދު އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ގަބޫލެއް ވެސް ނުކުރެއެވެ. އެހެން ކަމުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ފައިނަގާފައި ވަނީ މުޅިން ވަކިންނެވެ. ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވެސް ހޯދުމުގެ ވިސްނުމުގައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތުން އެންމެ ދާއިރާއެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން އެ ޕާޓީން އެ ވަނީ ކަނޑައަޅައި ނިމިފައެވެ. އެއަށް އިތުރު ބަދަލެއް އައުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެމްޑީޕީއާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ހުށަހަޅައި އަދި އެކަމާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކުން ވިސްނަން އެމްޑީޕީން އެއްބަސްވެ ގައުމީ މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވި ނަމަވެސް އެކަމަށް ބަދަލެއް އައުމަކީ ވުމަށް ވުރެ ނުވުން ކައިރި ކަމެކެވެ.

މަޖިލީހުގެ ސާފު މެޖޭރިޓީއާ މެދު ނުވިސްނި ނަމަވެސް ޖޭޕީގެ ވިސްނުމަކީ ވެސް މިހާރު އެ ޕާޓީ އަށް ލިބިފައިވާ މެޖޯރިޓީ ދެމެހެއްޓުންކަން އެ ޕާޓީން މިހާރު ވާދަކުރަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން އެނގެއެވެ. އެ ޕާޓީން 36 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާ އިރު އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ޕާޓީން ޓިކެޓް ދީފައި ވަނީ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޕާޓީގެ ޓާގެޓަރީ ވެސް މެޖޯރިޓީއެވެ.

ކޯލީޝަނަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން މުހިންމުކަން ބުނި ނަމަވެސް ގިނަ ދާއިރާތަކެއް ތިން ކޯލީޝަންގެ ހަތަރު ވިސްނުން ވާދަކުރާ އިރު އޭގެ ފައިދާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަށް ނުވަތަ ކޯލީޝަންގެ ބޭރުގައި ތިބި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފުރުސަތު ލިބުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފުރުސަތު ބޭނުން ހިފުމަށް އަލަށް އުފެއްދި ޕާޓީތަކުގެ ވިސްނުން އެބަހުއްޓެވެ. ލޭބާ ޕާޓީ އާއި އެމްޓީޑީ އަދި އެމްޑީއޭގެ ޓިކެޓްގައި ވެސް ކެންޑިޑޭޓުންތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ވެސް ބަޔަކު ނުކުންނާނެއެވެ. އެ ފުރުސަތު އެއިން ބަޔަކަށް ލިބުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ކޯލީޝަނަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެން އޮތީ އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގޮނޑިތަކެއް ލިބިގެންނެވެ. އެއް ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް ގޮނޑިތައް ލިބި މުޅި ކޯލީޝަނަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ކާމިޔާބެކެވެ. ނަމަވެސް އަނެއް ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި މިހާރު ވެސް ހިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑު މި ކޯލީޝަނަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބެން އޮތީ ކޮންމެ ވެސް އެއް ޕާޓީއަކަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިގެންނެވެ. އޭރުން ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީގެ ދައުރު ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމަކީ ވެސް އެއީއެވެ. ކޯލީޝަނަށް މެޖޯރިޓީ މުހިންމުކަމުގައި ޕާޓީތަކުން ގަބޫލުކުރި ނަމަވެސް އިންތިހާބު ބޯމަތިވަމުން އަންނަ އިރު ވެސް އެކަމަށް އޮތް ފޯމިއުލާ ދެނެގަނެވިފައި ނުވަތަ އެއްބަސްވެވިފައި ނެތުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އެކަން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހ މ ޒ

2 މަސް ކުރިން

ޕީޕީއެމުން ޣައްސާނަށް ޓިކެޓް ދީފައި ވަނީ މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިންނެވެ.

0
0