16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ގޮށްރާޅު

އައިމަން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ސަބަބު މިރޭ އެނގޭނެ

  • ދާއިރާއަށް އާ ގިނަ ފަންނާނުން ފެނިގެންދާނެ
  • ފިލްމުގެ ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުގައި މިހާރު ދަނީ ވިއްކަމުން
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 4 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 09:03 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ގޮށްރާޅުގެ މައި ރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާ ބައެއް ތަރިން -- އާކައިވް

"އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން"، މިއީ މީގެ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެ އަންހެން ކުއްޖާ ބިލްޑިންގގެ މަތިން ފުންމާލުމުގެ ކުރިން މީހަކަށް ގުޅައިގެން ހުރެ ބުނި ފަހު ވާހަކައެވެ. އިމާރާތުން ފުންމާލީ ކޮން ކުއްޖެއް ކަމާއި، އެ ކުއްޖާގެ މަރަށް އައިމަން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނި ސަބަބު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެނގޭނެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް (ޑްރޭ) އިން މި އަހަރު ސްކްރީނަށް ގެންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު، 'ގޮށްރާޅު' ރިލީޒް ކުރާ ވާހަކައެވެ.

އޮލިމްޕަހުގެ ޒަމާންވީ މެލޯޑްރެމެޓިކް ރަހަގަނޑު ބަދަލު ކޮށްލި 'ލޫދިފާ' ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ މުގުލުގައި ހުރި މޫމިން ފުއާދުގެ ވާހަކައަކަށް، ކުޅަދާނަ ވީއެފްއެކްސް އާޓިސްޓް އަދި ސިނެމަޓޯގްރަފަރ އަޙުމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ނެރެފައި ނުވާފަދަ ކްރައިމް ތްރިލަރއެކެވެ. 18 އަހަރުން މަތީގެ އޯޑިއެންސަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ސޯލޯ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޝިނާން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާއިރު، ޑާކް ރެއިން އިން މިހާތަނަށް ވަނީ މި ފިލްމުގެ ދެ ޓްރެއިލަރ އާންމު ކޮށްފައެވެ. ދެ ޓްރެއިލަރއިންވެސް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން ޖެހޭފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެންދާއިރު، ޓްރެއިލަރއިން ފެނުނު މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު މި ފިލްމަކީ ދިވެހި މުޖުތަމައުގެ މިހާރުގެ ހާލަތުގެ މޫނު ބަލާލުމަށް ރަނގަޅު ލޯގަނޑަކަށް ވެގެން ދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ކޮމަރޝަލް ފިލްމުތަކުގެ އިތުރުން މޮޅު އާރޓް ފިލްމުތައް ވެސް ގެނެސްދީފައިވާ ޑާކް ރެއިންގެ މި ފިލްމުގައި ދާއިރާއަށް އާ ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފަންނާނަކީ ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހަސަން އިރުފާން (ޒަކިއްޓެ) އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިލްމުގެ ކީ ކެރެކްޓަރތަކެއް ކުޅޭ އައިޝަތު ތަސްނީމް އާއި އައިމިނަތު ރަޝްފާއަކީ ވެސް ދާއިރާއަށް އާ ދެ ފަންނާނުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މި ފިލްމުގައި ނެގެޓިވް ރޯލުތަކުން އިތުރު ޒުވާނުންތަކެއް ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ފަންނާނުންގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު ޖުމައްޔިލް، ނުޒުހަތު ޝުއައިބު، ޢަބްދުﷲ އަޒާން، އަޙުމަދު ނާޝިތު، މުޙައްމަދު ވަހީދު، މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަދި އިސްމާއިލް ރަޝިދު (ކޮޕީ އިއްސެ) ހިމެނެއެވެ.

'ސަޅި' ކާސްޓަކާއި ކްރޫއެއްގެ އިތުރުން މި ފިލްމު ޚާއްސަވާ އަނެއް ސަބަބަކީ މި ފިލްމުގެ ސައުންޑްޓްރެކެވެ. މި ފިލްމުގެ އޯއެސްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ މަޤުބޫލު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް އައްފާންގެ 'ރާޅެއްހެން'، މި ލަވައެވެ.

ޑާކްރެއިންގެ ބާނީ، މުޙައްމަދު އަލީ (މޮގަރ) އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން، އަދި ފިލްމު އުފެއްދުންތެރިޔާ އައިޝަތު ފުއާދް (ލޯކީ) ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަމުންދާއިރު، ފެބްރުއަރީ 4ން ފެށިގެން 12 ދުވަސް ވަންދެން، ހަވީރު ޝޯ އަކާއި، ރޭގަނޑުގެ ދެ ޝޯ ހިމެނޭގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އޮލިމްޕަހުގައި މި ފިލްމުގެ 3 ޝޯ ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފިލްމުގެ ޕްރިމިއަރ ޝޯގެ ޓިކެޓް މިހާރު ވިކި ހުސްވެފައިވާއިރު، ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަމުން ދަނީ 100 ރުފިޔާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް