22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ރާއްޖޭގެ އިންޝޫރެންސްގެ ދާއިރާ

އިންޝުއަރެންސްއާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ޑްރާފްޓްކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިން: ގަވަރުނަރު ނަސީރު

  • އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސޯލްވެންސީ ރެގިއުލޭޝަނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި
  • އެމްއެމްއޭއަށް އިންޝުއަރެންސް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ނަސީރު ވިދާޅުވި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 31 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 16:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އެލައިޑްގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަފުލާގައި ނަސީރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ޓްވިޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިންޝުއަރެންސާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ޑްރާފްޓްކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ނަސީރު ވިދާޅުވީ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސޯލްވެންސީ ރެގިއުލޭޝަނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އައިއެމްއެފްގެ އެހީއާ އެކު ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، އެމްއެމްއޭ އަށް އިންޝުއަރެންސް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މާލީ އިދާރާތަކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ރެގިއުލޭޝަންގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ ފަށާފައި. އަދި އައިއެމްއެފްގެ އެހީގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަަންސް ރެގިއުލޭޝަނެއް ހެދޭނެ. އަދި އިންޝުއަރެންސްއާ ގުޅުން ހުރި އެއްމެހާ ކަމެއްގައި އެމްއެމްއޭ އަށް ލަފާދިނުމަށް އިންޝުއަރެންސް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިގެންދަނީ،" ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ.   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަސީރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ފަސް ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ އިރު، އެ ކުންފުނިތަކުގެ އެސެޓްސްގެ އަދަދު 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާ އިރު 92 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަސީރު ވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ރައްކާކުރުމުގެ ސަގާފަތް އަށަގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަސީރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އިންޝުއަރެންސްގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ އިތުރުން ދިވެހި މުޖުތަމައުއަށް ބައްޓަން ކުރެވިގެން ހާއްސަ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް