22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް

ކާލް ޑްރޯގޯ ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސްއިން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް !

 • ޖޭސަންއަށް ހުށައެޅީ ރޮކްގެ ބޭބެގެ ރޯލް
 • ޖޭސަންގެ ޝެޑިއުލް ވަނީ ފުލްވެފައި
 • އެ ރޯލަށް ރޯމަން ރެއިންސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 29 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 11:26 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
 4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
 7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
 8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ޖޭސަން މޯމޯއާއި ޑްވޭން ޖޯންސަން -- ޑެއިލީ މެއިލް

ކާލް ޑްރޯގޯ (އަސްލުނަމުން ނަމް ޖޭސަން މޯމޯ) ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސްއިން ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ އަޑު ފެތުރިއްޖެއެވެ.

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ސީރީޒްއިން ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަޤުބޫލުކަމެއް ހޯދި ޖޭސަން ފްރެންޗައިޒް ފިލްމު ސީރީޒެއް ކަމަށްވާ ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސްއިން ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އޭގެ ފަސް ވަނަ ފިލްމުން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޑްވޭން ޖޯންސަން (ރޮކް) ވަނީ ކޮށްފައެވެ. 

ރޮކް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖޭސަންއަކީ ވަރަށް ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި، ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަށް ޖޭސަން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އެ ފިލްމުގައި ޖޭސަންއަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ރޮކްގެ ބޭބެއެއްގެ ރޯލްކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ޖޭސަންގެ ޝެޑިއުލް މާ ބިޒީ ވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރޯލްއަށް އެހެން މީހަކު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

ޖޭސަންއަށް ހުށައެޅި ރޯލްއަށް ވޯރލްޑް ރެސްލިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް (ޑަބްލިއުޑަބްލިއުއީ) ގެ މަޝްހޫރު ރެސްލަރއެއް ކަމަށްވާ ރޯމަން ރެއިންސް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ފިލްމުގެ ކުރިއަށް އޮތް ބައިތަކުން ޖޭސަން ފެނިގެން ދިއުން ގާތް ކަމަށް ރޮކް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ޖޭސަން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމު "އެކުއާމޭން" އަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް