19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޑްރާމާ

އަހަރެން "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ކުޅުން ހުއްޓައެއް ނުލަން: ރޫޕަލް ޕަޓޭލް

  • ޑްރާމާ ސީރީޒް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 14 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 15:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ރޫޕާ -- ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޑްރާމާ ސީރީސްއެއް ކަމަށްވާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ފެނިގެންދާ ރޫޕަލް ޕަޓޭލް، ބެލުންތެރިންގެ ނަމުން ނަމަ "ކޯކީލާ"، މި ޑްރާމާ ކުޅުން ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިއްޖެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް "ކޯކީލާ" ނުވަތަ ރޫޕަލް ވަނީ މި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ކޮކީލާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މި ޑްރާމާ ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި ޗެނަލްގެ ފަރާތުން، އަދި މި ޑްރާމާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމް "ރަޝާމީ ޓެލެފިލްމްސް" ގެ ފަރާތުން ވެސް މިކަހަލަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޭނާއަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މި ޑްރާމާ ސީރީޒް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި، ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ހަތް އަހަރު ވެސް އަދި މިއަދު ވެސް އޭނާ " ކޯކީލާ" ރޯލް ކުޅެމުން އައީ އަދި ކުޅެމުން އަންނަނީ ވަރަށް އުފަލާއެކު ހިތްހަމަޖެހިގެންހުރެ ކަމަށެވެ.

ރޫޕަލް ބުނެފައިވަނީ އެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އެކި ކަހަލަ ދިގު ޑުރާމާ ސީރީޒްތަކާއި އެކި ކަހަލަ ކެރެކްޓާތައް ކުޅުމަށް އާދަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ކެރެކްޓާތަކަކީ މުޅި އުމުރުދުވަހުގެ ރޯލްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ"ގައި އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ " ކޮކީލާ" ގެ ރޯލަކީ އެފަދަ ރޯލެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރޫޕަލް ބުނެފައި ވަނީ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ"ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމުން އޭނާގެ ކެރެކްޓާ މަރާލުމަކީ ޑްރާމާގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ކަމެއް ނަމަ، އެކަން އުފަލާއި ހިނިތުންވުމާއެކު އޭނާ ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް