19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ލަތީފް ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހު

ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމްޑީޕީން ދީފި

  • އެ އިސްލާހު ހުށައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް
  • އެއީ ނަޝީދަށް ކޮށްފައިވާ ފުރައްސާރައެއް ކަމަށް ބުނެފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 13:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ މެންބަރުންތަކެއް -- އާކައިވް

ޖޮއިންޓް ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޢަބްދުލް ލަތީފު މުޙައްމަދު ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރެއްވި ފުރައްސާރައެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. 

ހުކުރު ދުވަހު އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ އިސްލާހު ހުށައަޅާފައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، އެއީ ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުތަކާ ވެސް ޚިލާފަށް ހުށައެޅި އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން، ލަތީފް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެ މެމްބަރާ މެދު ހިންގެވި އަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހެއްގެ ސިޔާސީ ހައްޤުތަކަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ލަތީފް ހިންގެވި ދަށުދަރަޖައިގެ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުން ނެރުނު މި ބަޔާނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން އިސްނަގައިގެން އެ އިސްލާހު ނެގުމުގެ ކަންކަން ބަލައިދިނުމަށާއި، މަސްލަހަތު ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް