25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ލަތީފް ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހު

ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމްޑީޕީން ދީފި

  • އެ އިސްލާހު ހުށައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް
  • އެއީ ނަޝީދަށް ކޮށްފައިވާ ފުރައްސާރައެއް ކަމަށް ބުނެފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 13:21 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ މެންބަރުންތަކެއް -- އާކައިވް

ޖޮއިންޓް ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޢަބްދުލް ލަތީފު މުޙައްމަދު ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރެއްވި ފުރައްސާރައެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. 

ހުކުރު ދުވަހު އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ އިސްލާހު ހުށައަޅާފައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، އެއީ ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުތަކާ ވެސް ޚިލާފަށް ހުށައެޅި އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން، ލަތީފް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެ މެމްބަރާ މެދު ހިންގެވި އަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހެއްގެ ސިޔާސީ ހައްޤުތަކަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ލަތީފް ހިންގެވި ދަށުދަރަޖައިގެ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުން ނެރުނު މި ބަޔާނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން އިސްނަގައިގެން އެ އިސްލާހު ނެގުމުގެ ކަންކަން ބަލައިދިނުމަށާއި، މަސްލަހަތު ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް