20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

20،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރު ނަމަ ޑިކްލަޔަރ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ގަވައިދު ބަދަލުކޮށްފި

  • ވިހިހާސް ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭރު ކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްއަށް ރިޕޯޓްކޮށް ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 11:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


އެމެރިކާ ޑޮލަރު. ރިޕޯޓް ނުކޮށް ބޭރު ފައިސާ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރެވޭ ޑޮލަރުގެ މިންވަރު ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ ދަށްކޮށްފައި -- އާކައިވް

 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްއަށް ރިޕޯޓްކޮށް ޑިކްލިޔަރ ކުރަންޖެހޭ ނަގުދު ފައިސާގެ މިންވަރު ދަށްކޮށްފި އެވެ. 

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވައިދުގެ ހަތަރުވަނަ މާއްދާ އަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނަގުދު ފައިސާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއަށް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ އަދަދަކީ 20،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ މަތިވާކަމުގައި ވާނަމަ ކަމަށެވެ.

 "ގާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު)ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއަށް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ އަދަދަކީ 20،000 ޑޮލަރަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރު، ނުވަތަ މި އަދަދަށްވާ ނުވަތަ އަދަދަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށްވާ ދިވެހި ރުފިޔާ ނުވަތަ ބޭރު ފައިސާ އެވެ."  ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހުގައިވެ އެވެ. 

މީގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސް އިން ޑިކްލަޔަރ ކުރަންޖެހެނީ 30،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ މަތިވާކަމުގައިވާނަމައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް