23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

މަނީޓްރީމް

މަނީޓްރީމްއަކީ ސްކޭމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެފި

  • އެއްވެސް ފަރާތުން އެ ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި
  • ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް ނުބަލާ އެގޮތަށް ފުލުހުން ކަނޑައެޅުމުން އެކަމާއި ހިތާމަކުރުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 17:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


މަނީޓްރީމް ވިޔަފާރީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން -- އާކައިވް

މަނީޓްރީމް ވިޔަފާރީގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބައިވެރިނުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ގޮވާލުމާއި ގުޅިގެން އެ ވިޔަފާރީ އަކީ ސްކޭމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

މަނީޓްރީމްއާ ބެހޭގޮތުން ޓްވިޓަރގައި މީހަކު އެ ވިޔަފާރީ އަކީ ސައްހަ ވިޔަފާރީއެއްތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް އެދުމުން އެމީހާގެ ޓުވީޓަށް ޖަވާބު ދެއްވާ ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއްވެސް ފަރާތުން އެ ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުގައި، ފުލުހުންނަށް ރައްދު ދެއްވާ މަނީޓްރީމް ވިޔަފާރީގެ ފައުންޑަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ފުލުހުން އެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް ނުބަލާ އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުން އެކަމާއި ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރި ޤާނޫނީ ކުށަކަށްވާންވި އެއްވެސް ސަބަބެއް ފުލުހުންނަށް ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ނެތް ފައިސާ ލެންޑިންގް އެކްޓެއް، އެހެންކަމުން ލޯނު ދޭ ފަރާތްތައް އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނެ ބޮޑީއެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް. 23 ޑިސެމްބަރުގައި ޕޮލިހަށް ދިޔުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯނު ކޯލަކުން ދައުވަތެއް އައި، ދެން އަޅުގަނޑު ވަކީލުންނާއެކު ޕޮލިހަށް ދިޔައިން. އަޅުގަނޑުމެން ޕޮލިހުން ކައިރީގައި ބުނިން ލާރި ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ އެގްރީމަންޓް އެބައިނޭ. އެގްރީމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހުގައޭ މިކަން ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު ނަންގަތިން ޕޮލިހުގައި މީގައި އެބައޮތްތޯއޭ ޤާނޫނީ ކުށެއް، މީތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނީ ޓްރޭޑްގައޭ، ޓްރޭޑްގެ ދަފްތަރުގައި މިވަނީ ރަޖިސްޓްރީވެފައޭ، މީގައި ޤާނޫނީ މައްސަލެއް އުޅެންޔާ ވިދާޅުވެ ދެއްވާށޭ، އެބޭފުޅުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވިދާޅެއް ނުވޭ، އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ހުރި ލީގަލް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބައްލަވަން ވެސް އެބޭފުޅުން ވިދާޅެއް ނުވޭ" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަނީޓްރީމަކީ ޕިއަރޓުޕިއަރ ލެންޑިންގ ޕްލެޓްފޯމަށް ފަރުމާކުރެވޭ ލެންޑަރ އާއި ބޮރޯވަރ ދެފަރާތް ބައްދަލު ވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ މާކެޓެކެވެ. ފައިސާ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން މަނީޓްރީމް ވެބްސައިޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ފައިސާގެ މިންވަރެއް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން މަނީޓްރީމް މާކެޓް މެދުވެރިކޮށް ލެންޑަރ އެއް ހަމަޖައްސައިދެވެއެވެއަދި ހަމަ އެހެންމެ އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދާއިއެކު މަނީޓްރީމްގެ ވެބްސައިޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުން ފައިސާބޭނުންވާ ފަރާތަކާއި (ބޮރޯވަރ އަކާއި) މަނީޓްރީމްގެ މާކެޓު މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް އިންވެސްޓް ކުރެވެއެވެ.

މަނީޓްރީމްގެ ޕިއަރޓުޕިއަރ ޕްލެޓްފޯމްގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެޕާޓްމަންޓް ލީސްކުރާ ކޮންސެޕްޓް ކަމުން ފައިސާ ނަގަން (ބޮރޯވަރ) ގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ޝަރުތަކީ ކުލީގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުމެވެ. މިސާލަކަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި 5000.0 ރުފިޔާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލޯނުގެގޮތުގައި 50,000 ރުފިޔާ މަނީޓްރީމްގައި ބައިވެރިވާ އިންވެސްޓަރެއްގެ އަތުން ލިބޭނެއެވެ. އަދި  މިގޮތަށް ލޯނު ނެގުމަށްފަހު ލޯނު އަދާކުރުމަށް 20 މަސްދުވަސްވަންދެން އެ އިމާރާތުގެ ކުލި ލިބޭނެ ފަރާތަކީ ލޯނުދިން އިންވެސްޓަރެވެ. އެހެންކަމުން މަނީޓްރީމް މެދުވެރިކޮށް ލޯނު ދިން ލެންޑަރ އަށް 100,000 ރުފިޔާ 20 މަސްދުވަސްތެރޭގައި ލިބޭނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ގުޅާލުމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބުމުން ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ނަޝީދު

2 މަސް ކުރިން

މަނީޓްރީމްގެ ޕިއަރޓުޕިއަރ ޕްލެޓްފޯމްގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެޕާޓްމަންޓް ލީސްކުރާ ކޮންސެޕްޓް ކަމުން ފައިސާ ނަގަން (ބޮރޯވަރ) ގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ޝަރުތަކީ ކުލީގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުމެވެ. މިސާލަކަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި 5000.0 ރުފިޔާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލޯނުގެގޮތުގައި 50,000 ރުފިޔާ މަނީޓްރީމްގައި ބައިވެރިވާ އިންވެސްޓަރެއްގެ އަތުން ލިބޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ލޯނު ނެގުމަށްފަހު ލޯނު އަދާކުރުމަށް 20 މަސްދުވަސްވަންދެން އެ އިމާރާތުގެ ކުލި ލިބޭނެ ފަރާތަކީ ލޯނުދިން އިންވެސްޓަރެވެ. އެހެންކަމުން މަނީޓްރީމް މެދުވެރިކޮށް ލޯނު ދިން ލެންޑަރ އަށް 100,000 ރުފިޔާ 20 މަސްދުވަސްތެރޭގައި ލިބޭނެއެ އަޅުގަޑަށް ކިޔަވައިދި އުސްތާޛު ވިދާޅުވެފަ އޮތީ ފައިސާ ދަރަންޏަށް ދޫކޮށްފަ އެދޫކުރިފައިސާ ގެ ދަރަނި އަދާކުރާއިރު ދޫކުރިވަށްވުރެ އެންމެލާރިޔެއް އިތުރަށް އަތުލިޔަސް އެއީ ރިބާކަމަށާއި އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ޙަރާމް ކަމެއްކަމަށް. އެހެންވިއްޔާ މިވިޔަފާރި ވާނީ ކޮންކަހަލަކަމަކަށްބާ

0
1
ubey

2 މަސް ކުރިން

this is riba

0
0
ކޮސްނުގޮވާ!

2 މަސް ކުރިން

ތީ ހަމަ ލޮޓަރީއެއް ކަހަލަ އެއްޗެއްނު! ދީނާޙިލާފް ކަމެއް، ތިޔައްކިޔަނީ އީޒީ މަނީޙޯދުން! ހަލާލުއެއްޗެހި ކާމީހުން ނިސްބަތުންގިނައީ! ހަލާލުނޫން އެއްޗެހިކާމީހުން މަދުވާނެ!

0
0