26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 01 ރޭވަ
19 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:17
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ހުއްޓުން

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ހުއްޓުން: ބައި ބައި ވިދާޅުވެ ބައްދަލުވުމުން ޓްރަމްޕް ނުކުންނަވައިފި

  • ސަރުކާރު ހުއްޓުވާލެވިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން 800،000 މުވައްޒިފުންނަށް މިކަމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 19:10 | |

މަގުބޫލް

  1. އަޅުގަނޑުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސައްލެ، ވޯޓު ދެއްވުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  2. ވާ ޖަހާފައި މި އޮތީ ހޯރަފުއްޓަށް އެއާޕޯޓް ގެނެސްފައި: މިނިސްޓަރު އައިޝާ
  3. ރަވީ އާއި ރިޝްމީ ކައިވެނި ކޮށްފި
  4. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  6. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  7. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
  8. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!


ފާރު ރޭނުމަކީ ގައުމުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވޭ -- އެންސީބީ ނިއުސް

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ މައްސަލަގައި ޑިމޮކްރޭޓުންނާ އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން، "ބައި ބައި" ވިދާޅުވެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ނުކުމެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބޯޑަރު ފާރު އެޅުމަށް ބަޖެޓުގައި 5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ބޭނުންފުޅުވާއިރު ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގޭގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ނަންސީ ޕޮލޯސީ އާއި ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރު ޗަކް ޝޫމާ ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅުހެއްްދެވުމުގައި ދެމިތިއްބަވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން އެ ބޭފުޅުން ސިފަކުރައްވާފައި ވަނީ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ޑެމޮކްރޭޓުން އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕް "ބޮޑާހާއްކަވަނީ" ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓުވާލެވިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން 800،000 މުވައްޒިފުންނަށް މިކަމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ އިރު، ޑިސެމްބަރު 21 ގެ ފަހުން އެ މީހުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ މުސާރަ ނުލިބިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހަކީ މުސާރަ ދޭން ޖެހޭ ދުވަސްކަމަށްވާ އިރު ބަޖެޓް ފާސްނުކުރެވިވާތީ މުސާރަ ނުދެވޭނެއެވެ.

ބޯޑަރު ފާރު އެޅުމަށް ބަޖެޓުގައި 5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިމަނައިގެން ފާސްކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ބޭނުންފުޅުވާއިރު ޑިމޮކްރޭޓުން ދަނީ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. ބަޖެޓް ފާސްނުވެ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮންނަތާ 19 ދުވަސްވެފައި ވާއިރު ރައީސް ޓްރަމްޕް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ފާރު ރޭނުމަކީ ގައުމުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް