18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު

ރަޝިއާގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި އިސްވެރިޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

  • ރޮސެންސްޓައިން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާ ބޭފުޅަކަށްވެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 21:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


ރޮސެންސްޓައިން މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކިވަގުތެއް ނޭނގޭ -- ބީބީސީ

އެމެރިކާގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންތިޚާބަށް ރޝިއާއިން ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް ބުނާ މައްސަަލަ ތަހުގީގުކުރި ޓީމުގެ އިސް ބޭފުޅަކަށް ހުންނެވި އަދި ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް އޮފިޝަލް ރޮޑް ރޮސެންސްޓައިން އިސްތިއުފާދެއްވަން އުޅުއްވާކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާއިރު އެކަން ކުރައްވަނީ ވައިޓް ހައުސްއިން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އާއްމުކޮށް އަމާޒުވާ ބޭފުޅަކަށެވެ.

އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ރޮސެންސްޓައިން ނިންމަވާފައިވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ސިއްރުން ރެކޯޑްކުރެއްވިކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކެއް ފެންމަތިވުމުންނެވެ.

ބައެއް މަސްދަރުތަކުން ބުނާގޮތުން ރޮސެންސްޓައިން ވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހޮއްވަވާފައިވާ ވިލިއަމް ބަރ ހަމަޖެހެންދެން މަޑުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް ރޮސެންސްޓައިން ބަހެއް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ނަން ފޮނުވާފައިވާ ވިލިއަމް ބަރ އައްޔަން ކުުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ސެެނޭޓްގަައި ތާވަލުކުރެވިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 އަށެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން ޖެފް ސެޝަން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެކްޓިންގ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ މެތިއު ވިޓޭކަރއެވެ.

އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު ރޮސެންސްޓައިން މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކިވަގުތެއް ނޭނގެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް