19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އެއަރޕޯޓް ބަންދުކުރުން

އެއަރކޯނަށް ޖެހި ސްޕްރޭއަކުން ބައެއްގެ ނޭވަޔަށް އުނދަގޫވެގެން އެއަރޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި

  • ނޭވާލާން އުނދަގޫ ވެގެން 50 މީހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
  • ބައެއް ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކުރިއިރު ބައެއް ފްލައިޓް ޑިލޭކުރި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 13 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 01:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޖަންމަން ހަމްބަރގް އެއަރޕޯޓް: ބައެއްގެ ނޭވަޔަށް އުނދަގޫވުމުން ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕަސިންޖަރުންގެ ތެރެއިން 50 މީހަކު ނޭވާޔަށް އުނދަގޫ ވުމާއި ގުޅިގެން ޖަރމަން އެއަރޕޯޓް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ޖަރމަނީގެ އެއަޕޯޓެއް ކަމުގައިވާ ހަމްބާރގ އެއަރޕޯޓް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރީ އަލިފާން ނިއްވާ މީހުން އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށެވެ. އެމީހުން އެއަރޕޯޓް ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށީ އެއަރޕޯޓްގެ އެއަރކޯން ސިސްޓަމަށް ޖެހި ސްޕްރޭއެއްގެ ސަބަބުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވުމާއި ލޮލަށް އަސަރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން 50 މީހަކު ޝަކުވާ ކުރުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ޖަރމަންގެ ނޫސް އެޖެންސީ ޕީޑީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކަން އެހެން ހިނގުމާއި ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވާ މީހުން ވަނީ އެކަން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އެއަރޕޯޓްތެރޭގައި ފަށާފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކޮށްފައިވާއިރު އެކަން ނިމެންދެން ބައެއް ފްލައިޓްތައް ވަނީ ޑިލޭވެސް ކޮށްފައެވެ.

މިއީ ޓެރަރިޒަމްއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޖަރުމަނުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް