19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

"ތަމާ ތަމާ އެގެއިން" ފަހުގެ ލަވައިން ވަރުން އަދި އާލިއާ

  • މި ލަވައަކީ ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ރީތި ލަވައެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ވަރުން އަދި އާލިއާ ބަޓް -- ގޫގުލް

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަ ދިހަ ވަނަ އަހަރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމެއްކަމަށްވާ " ތާނޭދާރް" ގެ މަޝްހޫރު ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ތަމާ ތަމާ އެގެއިން" ގެ އާ ވާޝަންއެއް ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

ސަންޖޭ ދަތު އަދި މަދޫރީ އެކުގައި ފުރަތަމައަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ފިލްމުގެ މި ލަވައަކީ ދާދި ފަހަކާ ޖެހެން ދެން ވެސް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ރީތި ހިތްގައިމު ލަވައެކެވެ.

މިހާރު މިވަނީ އެ ލަވައިގެ ފަހުގެ ވާޝަން ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އާލިއާ ބަޓް އަދި ވަރުން ދާވަން އެކުގައި ފެނިގެންދާ މި ލަވައަކީ މާޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ބަދުރިނާތު ކި ދުލްހަނިޔާ"ގެ ލަވައެކެވެ.

ޝަޝަންކް ކައިތާން ޑައިރެކްޓްކޮށް، ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރައިގެންދިޔަ ހެއްވާ މަޖާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ " ހަމްޕްޓީ ޝަރްމާކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

މި ފިލްމުގެ "ތަމާ ތަމާ އެގެއިން " ލަވަ ރިލީޒްކޮށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އާލިއާ އަދި ވަރުން ވަނީ މި ލަވައިގެ އަސްލު ދެބައިވެރިން ކަމަށްވާ ސަންޖޭ އަދި މަދޫރީ އާއި އެކުގައިވާ ވީޑިއޯއެއް ޓްވިޓާގައި ޝެއާކޮށްފަ އެވެ.

ހިތްގައިމު ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެންދާ މި ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް