19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ޒޯޔާ އަކްތަރްގެ "ގަލީ ބޯއީ " ގައި އާލިއާ އާއި ރަންވީރް

  • ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


ރަންވީރ ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް -- ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރެއް އަދި ސްކްރީން ރައިޓަރެއް ކަމުގައިވާ ޒޯޔާ އަކްތަރްގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމުގެ ކާސްޓް ފައިނަލްކޮށްފިއެވެ.

 

"ގަލީ ބޯއި" ނަމަކަށް ކިޔާ މިފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލްތައް ކުޅުމަށްޓަކައި ޒޯޔާ ވަނީ ބޮލީވުޑްގައި އަރަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ދެތަރިން ކަމުގައިވާ އަލިއާ ބަޓް އަދި ރަންވީރް ސިންގް ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިއެވެ.  

 

މީގެ ކުރިން މިދެތަރިން އެކީގައި ފިލްމަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް މި ދެތަރިންވަނީ އިންޑިއާގެ ޓްރެވަލް ވެބްސައިޓެއް ކަމުގައިވާ "މޭކް މައި ޓްރިޕް "ގެ ތަފާތު އެތައް އިޝްތިހާރުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިއެވެ.

 

މި ފިލްމަކީ މުމްބާއީގެ ސްޓްރީޓް ރެޕާއެއް ކަމުގައިވާ ނައިޒީ ނަމަކަށް ކިޔާ ފިރިހެންކުއްޖެގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ފިލްމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ފިލްމުގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ރިސާޗްކުރުމަށްޓަކައި ރަންވީރު އަދި ޒޯޔާ ވަނީ " ބޮމްބޭ 70 "ނަމަކަށް ކިޔާ ޑޮކިއުމަންޓްރީގެ ދެތަރިން ކަމުގައިވާ ނައިޒީ އަދި ޑިވައިންގެ

 

ރެޕްކުރުމުގެ ދެ ސެޝަންއަކަށްވެސް ގޮސްފައިއެވެ.

 

މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލްކަން ހޯދަމުން އަންނަ ފިލްމުކަމުގައި "ރައީސް" ގެވެސް ޕްރޮޑިއުސަރުންކަމަށްވާ ފަރާހް އަދި ރިތޭޝްއެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް