18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

މަސްތުވާ ތަކެތި

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ފަރުވާ ނުދެވި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަގުމަތީގައި

  • ފަރުވާ ނުފެށި ގާތްގަނޑަކަށް 1874 މީހުން ތިބި
  • މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުންނަނީ އެންމެ ރެސިޑެންޝަލް ސެންޓަރެއް
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 31 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 17:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  6. ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭ:ގާސިމް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު


މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ގޫގުލް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިޖުތިމާއީ އެއް މައްސަލައެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން އެ ވަބާގައި ޖެހެމުންދާއިރު، އެ ކުދިން އަލުން އަނބުރައި މުޖުތަމައަށް ނެރުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ނިޒާމު ބަލިކައްޓެވެ. އެހެންވެ، ފަރުވާއަށް އެދި އެތައް ސަތޭކަ ޒުވާނުންނެއް މިއަދު ވެސް ކިޔޫގައި އެބަ ތިއްބެވެ. މި ދަރަޖައަށް ދިޔައީ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ. 

"އެކަން ހައްލު ކުރަން ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން. އެއީ ތަނުގެ ގޮތުން އަދި ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން. ދެން ފަރުވާ ދިގުދެމިގެންދަނީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެކަށޭނަ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެހިފައި ނެތީމަ. އެއީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގަ މައްސަލަ އޮތް ބޮޑު ކުޑަ މިނަށް ބަލާފައި އެއަށް ކެޓަރ ކުރެވޭ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފަ ނެތީމަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ" ފަރުވާ ލަސްވާ ސަބަބާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ތައުފީޤު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާތިމަތު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް އެތަކެއް މައްސަލަތަކެއް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށައެޅޭ ކަމަށާއި، ފަރުވާއަށް ހުކުމްކޮށް މިހާރުވެސް ފަރުވާ ނުފެށި ގާތްގަނޑަކަށް 1874 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާއަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު، ރެސިޑެންޝަލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރީ އެންމެ ސެންޓަރެކެވެ. ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުތައް ހުރި ނަމަވެސް އެތަންތަނަށް ވެސް ނުކަތާ މިންވަރަށް، ފަރުވާ އަށް އެދޭ މީހުންނާއި، ކޯޓުގެ އަމުރުގެ ދަށުން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ. 

"އެހެންވީމަ އެއަށްވުރެ އިތުރަކަށް އެއްފަހަރާ ނުފޮނުވޭނެތާ. އެތަނުން ނިމިގެން އަންނަ ވަރަކަށް ދެން ތިބި މީހުން ފަރުވާއަށް ފޮނުވެނީ. އެންމެ ރިހެބެއް ހުންނައިރު އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެހާ ގިނަ މީހުންގެ އަމުރުތައް އަންނައިރު، ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވަނީ ރިހެބުން ޖާގަ ލިބުން ލަސްވާތީ،" ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝަހީލް ވިދާޅުވި އެވެ. 

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ދޭ ފަރުވާ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަނާއި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާ ދޭން ސެންޓަރުތައް ހުރި ނަމަވެސް، ފަރުވާގެ މައިގަނޑު ބައި ކަމަށްވާ ރިހެބްގައި 24 ގަޑިއިރު ބަހައްޓައިގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުރީ އެންމެ މަރުކަޒެކެވެ. އެ މަރުކަޒު ހުންނަނީ ކ.ހިންމަފުށީގައެވެ.

މިހާރު އޮންނަ އުސޫލަކީ ޖާގަ ނުލިބިގެން ފަރުވާ ލަސްވާނަމަ ޝަރުތުތަކެއް ކޮށްފައި މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްލުމެވެ. އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ފަރުވާ ލަސްވި ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހުން އެ ލަސްވާ މުއްދަތުގައި ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ރިމާންޑް ސެންޓަރުތަކެއް ޤާއިމުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އަދި އަދަށް ދާންދެންވެސް އެފަދަ ރިމާންޑް ސެންޓަރެއްވެސް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް