12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ފިލިޕީންސް

ދެކުނު ފިލިޕީންސްއަށް އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ހަތަރު މަރު

  • ބިންހެލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވޯނިން ސެންޓަރުން ބުނީ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީއެއްގެ ބިރު ނެތް ކަމަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 11 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:05 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  4. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  5. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވި -- ބީބީސީ

ހުކުރު ދުވަހު ދެކުުނު ފިލިޕީންސްއަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 6.7 ގައި އައި ބިންހެލުމެއްގައި މަދުވެގެން ހަތަރު މީހުން މަރުވެ, 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ މިންޑަނާއޯ އައިލަންޑުގެ ސުރިގައޯ ސިޓީ ކައިރިއަށް އައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އިމާރާތްތައް ބިމާހަމަވެ އެތައް ސަރަހައްދުތަކަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ރޭގަނޑު ހޭދަކުރީ ޕާކު ފަދަ ހާމަ ތަންތަނުގައެވެ.

ބިންހެލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވޯނިން ސެންޓަރުން ބުނީ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީއެއްގެ ބިރު ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ބިންހެލުން އައީ ސުރިގައޯ ސިޓީގެ 13 ކިލޯމީޓަރު އިރުން 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށް ކަމަށެވެ.

ފިލިޕީންސްއަކީ އާންމުކޮށް ބިންހެލުން ގިނައިން އަންނަ ސަރަހައްދެއްގައި އޮންނަ ގައުމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް