19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު

އެހެން ކްލަބުތަކުން ދެކޭނީ ސީރިއަސްކޮށް، މަސައްކަތް ދެގުނައަށް: ނިޒާމްބެ

 • ކާމިޔާބު ހޯދަން ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
 • ހުރިހާ ކްލަބަކުން ޓީސީ ނަގާނީ ސީރިއަސްކޮށް
 • ޓީސީގެ ފޯވަޑް ލައިން ވަރުގަދަވާނެ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 11 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 13:03 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރު މުއްދަތެއްގައި ޓީސީން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކާއެކު، މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކުން އެޓީމާ ދޭތެރޭ ފަސޭހަ ކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މި ސީޒަންގައި ޓީސީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެގުނަ ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

އާ ސީޒަނަށް ޓީސީން ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ނިޒާމް ބުނީ މިއަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެޓީމު ކުރިމަތިލާއިރު ޓީމުން ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މީގެ ކުރިން އެއްވެސް އަހަރެއްގައި ބޭނުން ނުކުރާ ވަރަށް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންވެސް ޓީމުގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގެ ރާއްޖޭގެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ނިޒާމް ބުނީ ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް އެއް ސީޒަން ނިންމާ އަނެއް ސީޒަނަށް ނުކުންނާނީ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން ޓީމުތައް ތައްޔާރުވުމަށް އަންނަ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، މިސީޒަނަކީ ވަރަށް ވާދަވެރިވާނެ ސީޒަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ސީޒަންގައި ޓީސީ އަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އޮތީ ހަމައެކަނި ތައްޓެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން ނިޒާމް ބުނީ މިއަހަރުގެ ސީޒަން ފެށުމާއެކު ތައްޓެއް ހޯދުމަށް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ސީޒަނުގައި އެޓީމުގެ ސްޓްރައިކިން ފޯސް ނުވަތަ ފޯވަޑް ލައިން ކުރިން އަހަރުތަކަށްވުރެ ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ނިޒާމް ބުންޏެވެ.

މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޓީސީއަށް ލިބިފައިވާ އިރު، އެ މުބާރާތުން ވެސް އެޓީމަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ނިޒާމް ބުނީ އާ ސިޒަންގެ ކުރިން ބޭރުގެ ކްލަބުތަކަކާއި ދެކޮޅަށް ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ އެތަށް ގޮތަކުން އެކްލަބަށް ލިބިގެންދާ އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މި މުބާރާތުން ކުޅުންތެރިންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެ، ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތްތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ހިތްވަރަކަށް އެކަން ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ނިޒާމް ބުންޏެވެ.

ޓީސީން ވަނީ މިއަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެ ކްލަބު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކުޅެމުން އަންނަ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވެސް ގެނެސްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ޓީސީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކްލަބުތަކަކުން ލޯ އަޅަމުންދިޔަ އައްޑޫ ފޭދޫ ޓީމުގެ ފޯވަޑް އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) އެޓީމަށް ގެނެސްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް