18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ޗެރިޓީ ފައުންޑޭޝަން ބަންދުކުރަނީ

  • ފަންޑުގައި ބާކީހުރި ފައިސާ ހޭދަކުރަމުންދާގޮތް ދެން ބައްލަވާނީ ނިއުޔޯކްގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ 08:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ދޮށީ ތިން ދަރިކަލުން އެ ފަންޑުގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކަންކަމާއި ސިޔާސީ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ -- އޭއެފްޕީ

އެކިއެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޗެރިޓީ ފައުންޑޭޝަން ބަންްދުކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ފަންޑު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަންޑުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވަނިކޮށެެވެ.

ފަންޑު ބަންދުކުރާކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ ނިއުޔޯކްގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ބާބަރާ އަންޑަރވުޑްއެވެ. އެ ފަންޑުގައި ބާކީހުރި ފައިސާ ހޭދަކުރަމުންދާ ގޮތް ދެން ބައްލަވާނީ ބާބަރާއެެވެ.

އެކަމަނާވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ދޮށީ ތިން ދަރިކަލުން އެ ފަންޑުގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކަންކަމާއި ސިޔާސީ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

ފައުންޑެޝަންގެ ވަކީލުވަނީ އެކަމަނާ އެކަން ސިޔާސީ ކުރައްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައާއެކު ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައިވާ ގާނޫނީ ގޮންޖެހުންތަކުގެ އަދަދު ހަޔަކަށް އަރައެވެ.

ނިއުޔޯކްގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ބާބަރާ ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބޭފުޅުންކަމަށްވާ އިވަންކާ ޓްރަމްޕް އަދި އެރިކްގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް