22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ރައީސްގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު

ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ހުރަހެއް ނެތް: ރައީސް

  • ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށް ވިދާޅުވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 16 ޑިސެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 23:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  7. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ރައީސް ސާލިހު އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވަނީ. -- ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި އެފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިއްލީގެ އައިޓީސީ މޯރިއާ ހޮޓެލްގައި އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރާ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ބޭންކިން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވައި، ގާނޫނީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެގެ އިގްތިސާދު ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖެ އޮތީ ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައި. އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން. ރާއްޖެއަކީ ކުޑަގައުމެއް ނަމަވެސް ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިގްތިސާދެއް. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައިވެސް ފުރުސަތުތައް އެބަހުރި. ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ފެށިގެން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްތައް އެހުރީ" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާއަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ބައްދަލު ކޮށްލެއްވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތުމުން އުފާކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރި އާއި ބެހޭ ވަޒީރާއި، ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ ޝާހިދާއި، ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުރުން ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ނަހުލާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް