22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ރައީސް އޮފީހުގެ މަޤާމުތައް

ސަމީރަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ކަން، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރކަމަށް އިތުރު 9 ބޭފުޅަކު

 • ސަމީރަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި 4 ވަނަ ބޭފުޅާ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 6 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 15:40 | |

މަގުބޫލް

 1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
 2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
 7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
 8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ކަމަށް ސަމީރު އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ރައީސް އޮފީސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަމީރަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

ސަމީރަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕެއިން ގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. 

ސަމީރަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި 4 ވަަނަ ބޭފުޅާއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި 4 މިނިސްޓަރުން މިވަގުތު ތިއްބެވި އިރު، މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައި އިތުރު 2 ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ. ސަމީރަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ ބޭފުޅާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް ވަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު 9 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަށް ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ 

 1. ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ހަސަން ޝުޖާޢު
 2. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އިސްމާއީލް އަލި މަނިކު
 3. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް މުހައްމަދު އަލީ
 4. ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް އަލީ ސޯލިޙް
 5. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް އަހުމަދު ރިޔާޒް
 6. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އަށް މުހައްމަދު އަހުމަދު
 7. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އަށް އަހުމަދު ނަޝީދު
 8. ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަށް އަސްހާދު އަލީ
 9. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ފަޒްނާ ޝާކިރު

މި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލު ކުރައްވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

3.4ހ

5 މަސް ކުރިން

މިދާ ގޮތް ރަނގަޅެއް ނޫން... ކޮންމެހެން ޕާރޓީގެ އިސްމީހާ ބޫޓުގެ ނާޑުވާ އައްސާ މީހާއަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ދޭކަށް ނުޖެހޭ... ރުއް އުފުރިމީހާއަށް ވެސް...ކަޑައޭ ތީތި

0
0
މުރަނގަގަހުމާލިމީ

5 މަސް ކުރިން

ސަމީރަށް ދޭންވީ މިނިސްޓަރ ކަމެއްނޫން ސަމީރައްދޭންވީ ބޮޑުވަޒީރުކަން މި އޮއްސަރުކާރެއްތާ ދޯ ކުފޫހަމަނުވާ އެޔތައް ބަޔަކަށް ވަޒީރުކަމާ ސްތޭތް މިނިސްތަރުކަމާ ނައިބުކަން ބަހާ ނަގަނީ ދެން ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ކިހާ ރަނގަޅުވާނެތާ ދޯ ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކަށް ސަފީރުކަންވެސްދެއްވަނީ ދެން ކީކޭ ބުނާނީ ލަދުން ބޯ ހަލާކު

0
0