26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ފުޓުބޯޅަ ކްލަބްތައް

ފުޓުބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ދޭ މާލީ އެހީ ކުއްލިއަކަށް ކަނޑާ ނުލާނަން: ޔޫތް މިނިސްޓަރު

  • ކުންފުނިތަކުން މާލީ އެހީދޭ ގޮތް ބަލާނަން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 5 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ 10:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް -- ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ދޭ މާލީ އެހީ ކުއްލިއަކަށް ކަނޑާނުލާނެ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ލިބުމުން ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ، ވާހަކަދައްކަވަމުން މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ މާލީ އެހީ ކުއްލިއަކަށް ކަނޑާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ދެވެން އޮތިއްޔާ ދީގެން ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، ކަމެއް ނިންމިޔަސް ނިންމާނީ ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި، ކްލަބްތަކަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކްލަބްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް މަހުލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ފެއްޓެވި އެއްވެސް ކަމެއް ހުއްޓުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، ކުންފުނިތަކުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަމުން އައި ގޮތާއި، އެ ފައިސާ އޮތީ ދޫކުރެވޭގޮތަށްތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، ޓްރާންސިޝަން ދުވަސްވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކު ކުރިޔަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން އައި އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބްތަކަށްދޭ މާލީ އެހީގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މާލީ އެހީ ހޯދަން ކުންފުނިތަކަށް ދިޔުމުން ފުޓުބޯޅަ އަށް ކުރާ ހޭދަ ބޮޑުކަމަށް ބުނެ، އެހެން އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ފައިސާދޭން ކުންފުނިތަކުން ފަސްޖެހޭ ކަމަށްވެސް މަހުލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ދެމުން އަންނަތާ މިއީ ދެވަނަ އަހަރެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާ ހަރަދުކުރާ ގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް