19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19

ޓްރާންސިޝަން ކޮމެޓީ

ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް މިހާރާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ މާކެޓް ޕްލޭނެއް އެމްއެމްޕީއާރުސީގައި ނެތް: ޓްރާންސިޝަން ކޮމެޓީ

  • ކޮމެޓީއަށް މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްގެ މަސައްކަތް ބަދަލުވެގެން އައި ހިސާބުން ފެށިގެން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  2. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  3. 'ގުންޑާއިންނަށް' ވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ!؟
  4. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  5. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި
  6. 100 މިލިއަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ސައްހަ ފައިސާ، ފުލުހުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރީތީ ހިތާމަކުރަން: ޔާމިން
  7. ރައީސްގެ ހަމްދަރުދީ: ކުއްޖެއްގެ މަރަށް ވުރެ، ބޮޑު ހިތާމެއެއް ނެތް!
  8. އިތުރު 13 މެންބަރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދީފި


ތޮއްޔިބު -- އާކައިވް

ޓުއަރިޒަމްގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަންނަންޖެހޭއިރު އެކަން ކުރިއެރުވުމަށް މިހާރާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ މާކެޓް ޕްލޭނެއް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގައި ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސިޝަން ކޮމެޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެންޑޭޓަކީ ރާއްޖޭ އިން ބޭރުގެ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުން ކަމަށްވާއިރު ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެސްޓް ހައުސް މާކެޓަށް ނިކުތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގައި ހިންގާފައިވާ ކަރަޕްޝަންގެ މާބޮޑު ތަފްސީލެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެ ކޮމެޓީއަށް ލިބުނީ މިދިޔަ ދެތިން އަހަރެއްގެ މަސައްކަތް ބަދަލުވެގެން އައި ހިސާބުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

"އެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން އެތަނުން ކުރަމުން އައީ ޕޮރޮމޯޝަނަލްގެ މަސައްކަތްތައް. އޭގެ ވެސް ފުލް ފަނިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓެއް ނުލިބޭ. ތަނަށް ބަލާއިރު 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ. ޕޭޔަބަލްގެ ގޮތުގައި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުރިކަން،" ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެމްއައިޓީޑީސީއަކީ ދަށް ފަންތީގެ ޓުއަރިޒަމް، ގެސްޓް ހައުސް ޓުއަރިޒަމް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށްވާއިރު އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭ ކަމަށެވެ.

"މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެބޭފުޅުން ވިސްނަވާފައި އޮންނަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާބޮޑު ބައިވެރިވުމެއް ނެތި މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ގެންދިޔަ ކަން. " ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ އެމްޓީޑީސީ އަކީ ޓުއަރިޒަމްގެ ނަފާ ގިނައަދަދަކަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބޭނެކަހަލަ މޮޑެލްއަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވާއިރު އެ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން 15 ރަށް ދޭނެކަމަށް ވައުދުވެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދީފައިވަނީ 9 ރަށް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 3 ރަށުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ދާކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްރަށް ނިމިފައިވަނީ 30 ޕަސެންޓަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެރަށަކީ ހދ. ނާގޯށި ކިޔާ ރަށެކެވެ.

"15 ރަށް ދޭނެ ކަމަށް  ވައުދުވީ ނަމަވެސް ދީފައިވަނީ 9 ރަށް. އޭގެތެރެއިން 2 ރަށް ވިއްކާލި. 4 ރަށް ވަނީ ޓާމިނޭޓް ކުރެވިފައި މީގެތެރެއިން ބާކީ މިއޮތީ 3 ރަށް އެމްޓީޑީސީގައި. އެތިންރަށުގެ ތެރެއިން 2 ރަށް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދޭ ބާކީއޮތް ތިންރަށުގެ ތެރެއިން މި ޑިވެލޮޕް ކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީޑީސީގެ ފައިސާގައި. އެހެން ނަމަެވސް 5 އަހަރު ވެއްޖެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން އުޅޭތާ. ހައްލެއް ނުގެނެވިފައި ވަނީ ދައުލަތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން މިއަށް ގޮތްތަކެއް ނުނިންމިގެން. " ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް