19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19

ޓްރާންސިޝަން ކޮމެޓީ

ހައްޖަށް ދާން ކުރިއަށް ފައިސާ ދެއްކި 300 މީހެއްގެ ފައިސާކޮޅު ވަނީ ކޯޕަރޭޝަނުން ބޭނުންކޮށްފައި: އިންތިގާލީ ކޮމެޓީ

 • އެމީހުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް
 • ކުންފުނިން 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ނަގާފައި
 • ސިޔާސީ މީހުން ބުނެގެން ކްރެޑިޓަށް ވެސް މީހުން ހައްޖަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:25 | |

މަގުބޫލް

 1. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
 2. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
 3. 'ގުންޑާއިންނަށް' ވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ!؟
 4. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
 5. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި
 6. 100 މިލިއަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ސައްހަ ފައިސާ، ފުލުހުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރީތީ ހިތާމަކުރަން: ޔާމިން
 7. ރައީސްގެ ހަމްދަރުދީ: ކުއްޖެއްގެ މަރަށް ވުރެ، ބޮޑު ހިތާމެއެއް ނެތް!
 8. އިތުރު 13 މެންބަރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދީފި


އިންތިގާލީ ކޮމެޓީ -- އާކައިވް

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ދިއުމަށް ކުރިއަށް ފައިސާ ދެއްކި 300 މީހެއްގެ ފައިސާކޮޅު އެކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުން ކޮށްފައި ކަމަށް އެކޯޕަރޭޝަންގެ ހާލަތު ބެލި އިނތިގާލީ ކޮމެޓީން ބުނެފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އުފައްދާފައިވާ އިންތިގާލީ ކޮމެޓީން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް އެކި އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ހައްޖަށްދާން ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން 300 މީހުން ހައްޖަށް ގެންދެވޭނީ ސަރުކާރުން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސައިދީގެން ކަމަށެވެ. މި ފައިސާއަކީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަަހރު ދުވަހަށް އެޑްވާންސްކޮށް މީހުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލިޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އުފައްދާފައި ވަނީ ވަރަށް މާތް މަޤަސަދެއްގައި ކަމަށާއި އެކުންފުންޏަކީ ފަރުޟު ހައްޖު އަދާކުރުމަށް ދުރާލާ ފައިސާ ދެއްކުމުން ދައުލަތުން އެ މީހުން ކަށަވަރުކަމާ އެކު ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދެއްކި އެންމެނަށް އަދި ހައްޖަށް ދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމާއި ކްރެޑިޓަށް ބައެއް ފަރާތްތައް ހައްޖަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ވެސް އިލިޔާސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

"ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ކަންކަން ހިނގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ. ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުންފުނިން އެހެންކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ. އެއީ ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް މީހުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުންފުންޏަށް މިއިންނަނީ އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައި. އެފައިސާގެ ތެރެއިން 300  މީހުން ހައްޖަށް ގެންދެވޭނެ ފައިސާއެއް މިހާރަކު ނެތް. އަދި އެބަހުރި ސިސާޔީ ބޭފުޅުން މީހުން ބޭނުންވާ ވަކިބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވާފައި. އަދި ކްރެޑިޓަށް ހައްޖަށް ފޮނުވާފައި،" އިލިޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ މީގެ އިތުރު ތަފްސީލް އެނގޭނީ އާސަރުކާރުން ހަވާލުވެ ބެލުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކުންފުނި ހަރުދަނާކޮށް މީހުން ހައްޖަށް ގެންދެވޭނޭ ގޮތެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް