19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބަޖެޓް 2019

ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 41 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވޭ!

  • 25 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޕީއެސްޕީއައިގެ މަޝްރޫއުތަކަށް
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 11:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި
  8. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި


ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ ބްރިޖް މަޝްރޫއު -- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 41 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 41 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 25 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރެވިފައި ވާނީ ޕީއެސްޕީއައިގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ކަމަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ރިޔާސީ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް މި ވަރުގެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި، މިއަދު ދިވެހިންނަށް އޭގެ މަންފާ މެދުކެޑުމެއް ނެތި ލިބެމުންދާ އުމްރާނީ ތަރައްގީއަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ޕޮސިބިލިޓީ ފްރަންޓް ނުވަތަ އިގްތިސާދު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް މި ވަގުތު ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔަ ފަސް އަހަރު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މި ދެންނެވި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ރިކަރަންޓް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 79 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަސްމީ ރިޒާވް މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން 368 މިލިޔަން ޑޮލަރުގައި ހުރިއިރު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 674 މިލިޔަން ޑޮލަރުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި، ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ހަޒާނާ މި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގުނަ ބޮޑުވެފައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިއަލްއެސްޓޭޓްގެ ދާއިރާއިން މި ވަގުތު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަނެއް ދާއިރާއަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކަމަށާއި، މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު އިގްތިސާދުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ސަރުކާރުން އުމްރާނީ ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ބޮޑު ހޭދަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތް އެމްއެމްއޭގެ މިނިވަން ރިޒާވް ރިކުއަރމަންޓް ނުވަތަ ބޭންކްތަކުން އެމްއެމްއޭގައި ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފާއިސާގެ މިންވަރު ވަނީ ދަށްކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ބޭންކްތަކުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ހާއްސަކޮށް އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ އަދަދު މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހާ ހަމައަށް 23.8 އިން ސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފާއިދާ އެ ސިނާއަތަށާއި މުޅި އިގްތިސާދަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2017 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވަނީ 20.3 ބިލިޔަން ރުފިޔާ. އަދި 22.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިފައިވޭ އެހެންކަމުން 2017 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވަނީ 2.2 ބިލިޔަން ރުފިޔާއިން ޑެފިސިޓް ވެފައި. މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 3 އިންސައްތަ. މިއީ ފާއިތުވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 3.5 އިން ސައްތަ އަށް ވުރެ ކުޑަކުރެވުނު ދެވަނަ އަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލަން،" މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ

މި ހިނގާ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް 25 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް އެވްރެޖްކޮށް 14 މަޝްރޫއު ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހަރަދުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށްދޭނެ މަޝްރޫއުތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާގަހަކޮށްލެވުނު އެއް މަޝްރޫއަކީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ މަޝްރޫއު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް