17 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 08 މުލަ
10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:00
އަސްރު 15:26
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:03
ފަތިސް 04:47

މަންތާ އެއަރ

މަންތާ އެއާގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކުޑަހުވަދޫ އަށް!

  • މަންތާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ފަށާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ކޮޅު
  • އެއަރލައިންގެ އަމާޒަކީ ރަނގަޅު އަގެއްގައި އާންމުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 23:01 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި!
  3. މި މަހު މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާއެއް ނެތް: ޝާހިދު
  4. ޔާމީން އީސީއަށް އެންގެވީ 22.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކެމްޕޭނަށް ހަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށް
  5. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  6. ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  7. ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދުއްމާރި ހިފައިގެން މަޖިލީހަށް، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި
  8. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު


މަންތާ އެއަރ އިން ގަތް އޭޓީއާރް 600-72 މަރުކާގެ ބޯޓް -- ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް މުޅިން އަލަށް ބޭނުން ކުރަން ފަށާ މަންތާ އެއާލައިން ގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ދަތުރު ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެނައި މަންތާ އެއާލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ދައްކާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަންތާގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހަލީލް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރު މާލެ އިން ކުޑަހުވަދޫ އަށް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެއަށްފަހު ދެން ދަތުރުތައް ފަށާނީ ދަރަވަންދޫ އަދި ތިމަރަފުއްޓަށް ކަމަށެވެ.

މަންތާ އެއަރ އިން ގަނެފައިވަނީ އޭޓީއާރް 600-72 މަރުކާގެ ދެ މަތިންދާ ބޯޓެވެ. ފުރަތަމަ ބޯޓް މިހާރު ރާއްޖެ ގެނެވިފައިވާއިރު ދެވަނަ ބޯޓް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ގެންނާނެ ކަމަށް މަންތާ އެއާލައިނުން ބުނެއެވެ. މަންތާ އެއާ އިން އިތުރަށް ބުނީ އެ ކުންފުނިން ގެންނަ ބޯޓުތަކުގެ ޖާގަ 62 ސީޓަށް މަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ ބޯޓުގެ ޖާގަ ބޮޑު ކުރުމަށް ކަމަށާއި ބިޒްނަސް ކުލާހާއި އިކޮނޮމީ ކުލާހުގައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މަންތާ އެއާގެ ޝެޑިއުލްތައް ރާވަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮންމެ ހަ މަހަކުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބުކިންގް ހަދާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތުރުތައް ރޭވުމުގައި ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ހަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޝެޑިއުލްތައް މި ރާވަނީ ކޮންމެ ހަމަހަކުން ހަމަހަކުން ޕަބްލިޝްކުރާ ގޮތަށް. އެހެންވީމައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ މިތާނގައި މޮނައްޕޮލީ ނައްތާލާފައި ކޮމްޕެޓިޝަނެއް ވެސް ކްރިއޭޓް ކުރަން. ކޮމްޕެޓިޝަނެއް ކްރިއޭޓްވުމުން އަގުތައް ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަސްލު އެއީ މަންތާ އުފެއްދުމުގެ އެއް ބޭނުމަކީ" ހަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަންތާ އެއާގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް މި އަންނަ އަހަރު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ފަރާތުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މަންތާ އެއަރގެ މަތިންދާ ބޯޓް ރާއްޖެ ގެނައި ނަމަވެސް އެ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ފަށާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ކޮޅުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މަންތާ

4 ހަފްތާކުރިން

ގަނެފައެއްނޫން، ބާބޯޓު ކުއްޔައްގެނެސްގެން

0
0