23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އެޑިއުކޭޝަން ފެއާރ

މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2017 ލޯންޗްކޮށްފި

  • މިފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ 30 މާރޗް އިން 01 އޭޕްރީލް 2017 އަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 20:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2017 ލޯންޗްކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

"މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2017 "ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

 

އަސަރީ ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ލަންކާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރެންސް ސާރވިސަސް (ލެކްސް)އާ ގުޅިގެން 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދަމުންދާ ތަޢުލީމީ ފެއަރ "މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ"އަކީ ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބެން ހުންނަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އަދި އިލްމު އުނގެނުމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް އަމާޒުކޮށް، މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިވެހީންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލެވޭ މިފަދަ ދެވަނަ ތަޢުލީމީ ފެއަރއެވެ.

 

ހަތްދިހަ އަށް ވުރެން ގިނަ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާ އެކު، ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފެއަރގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖުތަކުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށާއި އަދި މިހާރު ދަނީ ސްޓޯލް ވިއްކަމުން ކަމަށް އަސަރީ ސަރވިސަސްއިން ހާމަކުރި އެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ތަޢުލީމީ ކޮލެޖް އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއެކު ރާއްޖޭން ބޭރުން އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ސިންގަޕޯރ، މެލޭޝިއާ އަދި ޔޫކޭ ފަދަ ހިސާބުތަކުން ތަޢުލީމީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވުމަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ޔުނިވާރސިޓީތަކުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

 

"މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ" ގެ އަމާޒަކީ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި މަތީ ތަޢުލީމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ހުރިހާބޭފުޅުންނަށްވެސް ބޭނުންހުރި މުހިންމު ފުރުސަތުތައް މިފެއަރގެ ޒަރީއާއިން ހުޅުވާލަދިނުން ކަމަށް މިފެއަރ އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ހާމަކުރި އެވެ.

 

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް އަދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި ތަފާތު ގިނަ ދާއިރާތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް އިލްމު އުނގެނޭނެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާކޮށްދިނުން ކަމަށް އަސަރީ ސަރވިސްއިން ބުންޏެވެ.

 

ފާއިތުވި އަހަރުގައި ދަރިވަރުންގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާ ލިބިގެންދިޔަ އެއް ހަރަކާތް ޕާރސަނަލިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވާރކްޝޮޕް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި ވާރކްޝޮޕްތަކަކީ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާއި، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއަންނަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ވާރކްޝޮޕްތަކަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަސަރީ ސަރވިސަސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޕަރޭޓް ސްޓްރަޓަޖީ އައިމިނަތު މުއީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯ" އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިއަގުހުރި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ މިހާރު ގްރޭޑް 8،9،10 ގައި ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދަރިވަރުންނާއި 11،12 އަދި ޑިޕްލޮމާ ފައުންޑޭޝަން ލެވަލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި، ކިޔަވަން ފައްޓާ އަދި ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިފައިވާ ދަރިވަރުން ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނު ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ތަޢުލީމަށްޓަކައި ފަންޑު ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި މިނޫން ވެސް ޢިލްމު އުނގެނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ލެކްސްއިން ބުންޏެއެވެ.

 

މިފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ 30 މާރޗް އިން 01 އޭޕްރީލް 2017 ވަނަދުވަހުގެ ހަވީރު 03:00 ން ރޭގަނޑު 10:00އަށެވެ.

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް