14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް

ޓެކްސީ ދަތުރަށް އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • ފައިން ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ޓެކްސީއެއްގައި އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސޭ ދެއްކޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 16:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


އުރީދޫ އާއި ފައިން ޓެކްސީ ގުޅިގެން ޓެކްސީ ދަތުރަށް އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެގޮތް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފައިން ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަށް އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފި އެވެ.

 

އުރީދޫގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކަން އިޢުލާނު ކުރެއްވީ ފައިން ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ، އަޙްމަދު ޝިހާދު އަދި އުރީދޫގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް ހުސައިން ނިޔާޒު އެވެ.

 

އުރީދޫ އާއި ފައިން ޓެކްސީ އާއި ދެމެދު ޤާއިމްކުރެވުނު މި ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ފައިން ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ޓެކްސީއަކަށް ވެސް އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ވެސް މޯބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ރައްކާތެރިކަމާ ފަސޭހަކަމާ އެކު ވަގުތުން ފައިސާ ދެއްކެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

 

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް ތަޞައްވުރާއި ގުޅިގެންދާ ގޮތުން މޯބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ރައްކާތެރިކަމާ ފަސޭހަކަމާ އެކު ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަށް އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އުރީދޫ އިން ހިއްސާކުރާ އާންމު ދިރިއުޅުން ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ތަސައްވުރާއި އެކު، މިގުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޔަގީންކުރާ ކަމަށް އުރީދޫގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް، ހުސައިން ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މި ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓެކްސީތަކަށް ޑިޖިޓަލީ ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސެންޓަރަކަށް ފައިން ޓެކްސީ ވުމަކީ ނުހަނު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ފައިސާ މާރު ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ފުރިހަމަ ޙައްލެއް ލިބިދޭ މި ނިޒާމުން ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ފައިން ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަޙްމަދު ޝިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މި ޕާރޓްނަރޝިޕާ އެކު އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މަހަކު 1،000 އެމްބީ އާ ހަމައަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީޕެއިޑް ރިޗާރޖް ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު %25 އިތުރު ކްރެޑިޓް، އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބިލް ދެއްކެވުމުން ކުރިއަށް އޮތް މަހުގެ ބިލުން %5 ޑިސްކައުންޓް، އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެމްފައިސާ މާރޗެންޓްތަކުން ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޫރިދޫއިން ބުންޏެވެ.

 

ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ތަޞައްވުރާއެކު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އުރީދޫ އެމްފައިސާ ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާއިރު، އުރީދޫގެ އަމާޒަކީ އެމްފައިސާގެ ޚިދުމަތާ އެކު ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަކަމާ، ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިއުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

އުރީދޫ އެމްފައިސާ ޚިދުމަތުގައި މޮބައިލް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް މޮބައިލް ފޯން ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ގާތް ތިމާގެ ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ ފޮނުއްވާ، އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް އެކައުންޓް ރީޗާރޖް ކުރައްވާ، ވިޔަފާރި ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ބިލްވެސް ދެއްކެވޭނެއެވެ. މި މޮބައިލް އެކައުންޓަށް އެސްޓީއޯ ފާމަސީތައްފަދަ އުރީދޫ އެމްފައިސާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސެންޓަރތައް މެދުވެރިކޮށް، ފައިސާ ޖަމާކޮށް، އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް