21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 04 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ތައުމީން ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް

ޙަލާލު ގޮތުގައި ތައުމީނު (އިންޝުއަރެންސް) ކުންފުނިތައް ހިންގުން

  • އިޖްތިމާޢީ ތައުމީނަކީ، ޢިލްމުވެރިންގެ އިއްތިފާޤުން ހުއްދަ ޙަލާލު ނިޡާމެކެވެ.
އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް | adjameel

| 28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  8. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި


ހުޅުމާލޭގެ ފިހާރައެއް: ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ޝަރިކާ ނުވަތަ ކުންފުނި ހަދައިގެން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ދެމުން ގެންދާ އިންޝުއަރެންސަށް ކިޔާ ނަމަކީ ތިޖާރީ ތައުމީނެވެ. -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

(27 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމާ ގުޅޭ(

ތައުމީން ބެހެވިގެންވާ ބައިތައް.

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ތިން ބަޔަކަށް ތައުމީން ބެހެވިގެން ވެއެވެ. އެއީ: ހ. އިޖްތިމާޢީ ތައުމީނާއި، ށ. ތަޢާވުނީ ތައުމީނާއި، ނ. ތިޖާރީ ތައުމީނެވެ.

 

ހ. އިޖްތިމާޢީ ތައުމީން.

އިޖްތިމާޢީ ތައުމީނަކީ، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު، ނުކުޅެދޭ ގޮތްވުމުން، ނުވަތަ މުސްކުޅިވުމުން، ނުވަތަ ބަލިވުމުން، ނުވަތަ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބުމުން ފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުމުން އެ ސަރުކާރަކުން، އެ ފަދަ މީހުންނަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި، މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އުފައްދާ ނިޡާމަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ. މިއީ ޢިލްމުވެރިންގެ އިއްތިފާޤުން ހުއްދަ ޙަލާލު ނިޡާމެކެވެ. މިފަދަ ނިޡާމަކަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާއިން ކުންފުނި އުފެއްދޭނެއެވެ. އަދި ހުއްދަ ޙަލާލު ގޮތުގައި، ވިޔަފާރިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައެވެ. އަދި ޕެންޝަނާއި، ބޭސްފަރުވާގެ ގޮތުގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ.

ށ. ތަޢާވުނީ ތައުމީނު

ތައުމީނުގެ މި ވައްތަރަކީ ގިނަބަޔަކު ނުވަތަ ދެމީހަކު ގުޅިގެން، ކޮންމެ މަހަކު، ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ އަތުން ވަކި މިންވަރަކަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ކުރާ މުޢާމަލާތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ތަޢާވުނީ ތައުމީނުގެ މުޢާމަލާތު ކުރެވެނީ ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާ މީހަކަށް، އެ މީހެއްގެ މުހުތާދު ފިލުވޭ މިންވަރަށް ފައިސާ ދީ އެހީތެރިވުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ނިޡާމެކެވެ. މިހާރު މިފަދަ މުޢާމަލާތްކުރާ ކުންފުނިތައް އުފައްދައި، ވިޔަފާރިކުރަމުން ވެސް ގެންދެއެވެ. ނިޡާމަކީ ވެސް، ހުއްދަ ޙަލާލު ނިޡާމެއް ކަމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެވިފައި ވެއެވެ.

ނ. ތިޖާރީ ތައުމީނު

ތިޖާރީ ތައުމީނަކީ ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ޝަރިކާ ނުވަތަ ކުންފުނި ހަދައިގެން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ދެމުން ގެންދާ އިންޝުއަރެންސަށް ކިޔާ ނަމެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނީގައި ތައުމީނު ކުރުމަށް ބައިވެރިވާ ނުވަތަ އިންޝުއަރ ކުރުމަށް އެދި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް، މުޞީބަތެއް، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު، އޭގެބަދަލު، ތައުމީނުކޮށްދޭ ފަރާތުން ދޭގޮތަށް ހިންގާ ޝަރިކާތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެހީތެރިވެ ދެނީ ތައުމީނު ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުން، އެއްފަހަރާ، ނުވަތަ އެއްބަސް ވެފައިވާ ގޮތަށް، ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް އެހީތެރިވެ ދޭ ގޮތައް ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މިޢަޤްދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެއްލުމަކީ، ނުވަތަ މުޞީބަތަކީ، ވަރަށް މަދު ޙާލަތެއްގައި ނޫނީ، ދިމާވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އެފަދަ މުޞީބަތެއް، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތި ނުވާނަމަ، ތައުމީނު ކޮށްދިން ފަރާތުން، ތައުމީނު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަކި ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތަށް، އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މިޢަޤްދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގެއްލުން ކުރިމަތިވުމުން، އަނެއް ފަރާތުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއަކީ، އެނގިގެން ނުވާ މަޖްހޫލު އެއްޗަކަށް ވާތީ، ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މިއީ ހުއްދަ ނޫން ޙަރާމް ޢަޤްދެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މި ޢަޤްދުގައި ޖުވާގެ ސިފަ ހިމެނިފައި ވާތީއެވެ.

 

ނުނިމޭ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް