18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޕޭޔާރ

އެއްތަނަކުން ބިލްތައް ދެއްކޭނެ ހިދުމަތް ޕޭޔާރ މެދުވެރިކޮށް!

  • މަގުސަދަކީ ހުރިހާ ޕޭމަންޓެއް އެއްތަނަކަށް ގެނެސް ފަސޭހަކަމާ އެކު ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދިނުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 23 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 18:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ހިދުމަތްތަކަށް އެއްތަނަކުން ބިލް ދެއްކޭނެ ހިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް އުފެއްދި އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ހިދުމަތްތަކަށް އެއް ތަނަކުން ބިލްދެއްކޭނެ ހިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް އުފެއްދި ދިވެހި ފުރަތަމަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން "ޕޭޔާރ" ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ޕޭޔާރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްގީ ކުރި ޕޭޔާރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސީއީއޯ އަލީ ހާރިސް ވިދާޅުވީ އެ އެޕްލިކޭޝަނުގެ މަގުސަދަކީ ހުރިހާ ޕޭމަންޓެއް އެއްތަނަކަށް ގެނެސް ފަސޭހަކަމާ އެކު ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާސްޓަސް، ރީލޯޑް، އޫރިދޫގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިތުރަށް ލަވަފޮށި، އައިޓިއުންސް، ގޫގަލް ޕްލޭ، ޕްލޭސްޓޭޝަން ނެޓްވޯކް އަދި ސްޕޮޓިފައިގެ ގިފްޓް ކާޑުތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޕޭޔާރ މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓް، ފެން ބިލް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މިހާރު ވެސް ވަކިވަކިން އޮންލައިންކޮށް ބިލްދެއްކޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ހުރި ކަމުގައިވި ނަމަވެސް، ކޮންމެ ހިދުމަތަކަށް ވަކި އެޕްލިކޭޝަނެއް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ހުރިހާ ހިދުމަތަކަށް ޕޭޔާރ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ޕޭޔާރ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ޕޭޔަރގައި އެއް ފަހަރު ދައްކަން ބޭނުންވާ ބިލް އެޑްކުރުމަށް ފަހު ކޮންމެ މަހަކު ބިލް ތައްޔާރުވުމުން ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބޭނެ ކަމަށާއި މާކެޓްގައި ހުރި އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ހިލާފަށް އެއް އެކައުންޓަށް ވުރެ ގިނަ އެކައުންޓްތައް މެނޭޖްކޮށް، އެއްފަހަރާ އެތައް ބިލެއް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަށް ޕޭޔާރ މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ޕޭޔާރ ޕޭމަންޓް ހިދުމަތުގެ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ފައިނޭޝަލް އެވެއާނެސް އިތުރުކޮށް، މަހެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާ ހަރަދުތައް ޓްރެކް ކުރެވޭ ފަދަ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ޕޭޔާރ ވެގެންދިޔުމެވެ.

ޕޭޔާރގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށް ބިލްދައްކަން ކިއުގައި ޖެހުމުގެ ސަގާފަތް ނައްތާލައި ބިލްތައް ދައްކަން އެތައް އެޕްލިކޭޝަނެއް އެޅުމުގެ ބޭނުން ކެނޑިގެންދާނެ ކަމަށް ޕޭޔާރ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. ގޫގަލް ޕްލޭސްޓޯރުންނާއި އަދި އެޕަލް އެޕްސްޓޯރުން ޕޭޔަރ އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް