21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ބޮލީވުޑް

ލަވްޔާތްރީގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނޫން!

  • މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ 7.75 ކްރޯޑް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 09:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


އާޔޫޝް ޝަރްމާ، ސަލްމާން ޚާން ވަރީނާ ހުސައިން -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމް " ލަވްޔާތްރީ" ގެ ފެށުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ސަލްމާން ޚާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ އަދި ވަރީނާ ހުސައިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދިޔަ "ލަވްޔާތްރީ" މިފިލްމަށް މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ 7.75 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސްއެވެ.

މި ފިލްމަށް ކުރިން ދީފައިވާ ނަމަކީ "ލަވްރާތްރީ"އެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރަން ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިސަރ ސަލްމާން ޚާން ވަނީ ފިލްމްގެ ނަން "ލަވް ޔާތްރީ" އަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ފިލްމް ގެ ނަން ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދުން ފިލްމަށް ދީފައިވާ ނަމާމެދު ނުރުހުން ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރުމުންނެވެ. އެމީހުން ފިލްމާމެދު ނުރުހުންފާޅުކުރީ އެ ފިލްމުގެ ނަން ހިންދޫންގެ އެ ފެސްޓިވަލްގެ މާނަ އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދުންވަނީ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއްވެސް  ކުރިން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޕީޓީއައި ނޫސް އޭޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބިހާރުގެ ކޯޓަކުންވަނީ އެ ފިލްމުގެ ނަމާއި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ހިންދޫންނަށް ކުރި އަސަރުގެ ސަބަބުން ސަލްމާން ޚާންއާއި ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ މައްޗަށް ފަސްޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކުރިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް