19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

އިލްމުވެރިން

ލިބުނު މޮޅައިގެން ޝެއިޚުން ހޮރުތަކުގައި

  • ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ގެނައި ސަރުކާރާމެދު ރައްޔިތުން ކުރީ އާދައިގެ އުއްމީދެއް ނޫން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް ޑިސެމްބަރު 23 އިއްތިހާދުގެ ހިލަމެއް މިހާރު ނެތް -- ގޫގުލް

ރަނގަޅަށް ހިނގަ ހިނގާ އޮތް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލީ އެސަރުކާރު "ލާދީނީ" ވެގެން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެ ސަރުކާރުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނެވި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޢަމަލްތަކުން ޒަމާނުންސުރެ އޮތް ދިވެހިންގެ ޢަޤީދާ ވެއްޔާ މޮޑެވިދާނެތީ ކެތްމަދުވެގެން ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެންމެން އިސްލާމްދީން ދޫކޮށް ޣައިރު ދީނަށް އެނބުރިދާނެތީ ހަމަނިދިނިދާން އޮންނާންވެސް ނުކެރިގެންނެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި އަރުވާ ޖަހާފައި ނިކުތީކީ ނޫކަށި ފުރައިގެ ޒުވާނުންނެއް ނޫނެވެ. ފޫކޮޅު ޖަހާފައި ދުއްވައިގަތީ ތަންދޮރު ދަންނަ ދީނީ އިލްމުވެރިންނެވެ. ސީޑީތައް ބަލައިގެން އެދުރުވިއަސް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓުން ޕްރޮފެސަރުވިއަސް ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ޝެއިޚުންނެވެ. އެވެރިންގެ ބަހަށް ލިބާހުން ދަރެއް ކަނޑިކިން ދަރެއް ނަގާފައި ނިކުތީ އަންހެން ވެރިންނެވެ. ފަޅުއޮޑިފަހަރުގައި ފަލިޖަހާފައި ނިކުމެ ޑޭވް ބޭލިހެން ކަށިން ހިތްވަރު ނަގާފައި އެވެރިންވެސް މަސައްކަތް ފަށައިގަތީ ހަމަ ޤައުމީ ރޫހުގައެވެ. ދީނުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީކީ އާދައިގެ ބައެއް ނޫނެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކާއި ފުންނާބު އުސް ދީނީ ޝެއިޚުންނެވެ. އެވެރިންގެ ގާތުގައި އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ އެ އިލްމުވެރިން ލައްކަ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ބޮޑު ސިންގާ ޑިސެމްބަރު 23 އިއްތިހާދެއް ބާއްވައިގެން މުޅި ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދު ފުރާލިއެވެ. ދެޖިންސު އެއްތަނެއްގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރިއެވެ. އެކަމުން ނަޖާ ކުރައްވާތޯ ދުއާ ކުރިއެވެ. އަންދަލުސްފަދައިން މިރާއްޖެއަށް ވެދާނެތީ ލޮލުން ކަރުނަ އެޅިއެވެ. 

އެވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މަދަދާއެކު ވެރިކަމަށް އައަި ސަރުކާރާމެދު ރައްޔިތުން ކުރީ އާދައިގެ އުއްމީދެއް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމެއް ނުވިއަސް ދީނީ ގޮތުން ރަނގަޅު ސަރުކާރަކަށް ވާނެ ކަމުގެ ބޮޑު އުއްމީދަކާއެކުގައެވެ.

އެކަމަކު ފެންނާން ފެށީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ. އިވެން ފެށީ ސަހަލު ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. މިފަހަރު މާ ގޯހެވެ. ރާއްޖެއާއި "ޖަންތުލް ފިރުދޮއުސް"އާ އެއްފަދަ ކުރި އެެވެ. ލިބޭ ފައިސާއެއް ބޭނުން ކުރުމުގައި ޙަލާލެއް ހަރާމެއް ބަލަންނުޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަތެވެ. ތޮބީއީ ކަމަކަށް ވާތީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްދަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރި އެވެ. ހަރާމް ވިއަސް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިނަމަ ވައްކަން ކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުންފަދަ ކަންކަން ކުށެއް ނޫންކަމަށްވެސް ބަލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ފައިސާ ދިނުމާއި ހިލޭ އަންހެނުންވެސް ހުއްދަ ވުމެވެ. މިހެންގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ހަމަ ރައީސް ނަޝީދެވެ. ހަމަ އެފަދަ ވާހަކަތަކެވެ. ދީނާ ފުށުއަރާކަހަލަ ވާހަކަތަކެވެ.

ހަމައެކަނި ބަސްވިދާޅުވުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޤައުމުން ފެންނާން ފެށި ބައެއް ކަންކަންވެސް ދީނާ ދެކޮޅެވެ. ޢަދްލު އިންސާފާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނެތެވެ. އަމުދުން އިންސާފް ލިބިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ މީހަކު ނެތެވެ. ޣައިރު މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގައި ހުއްދަ ނަމަވެސް މޫނު ބުރުގާ އެވަނީ ދިވެހި ސްކޫލްތަކަށް މަނާވެފައެވެ. ކިޔަވަން ދިއުމާއި ކިޔަވައި ދިނުމުގައިވެސް ހަމަ މުޅިން މަނާވެފައެވެ.

އެކަމަކު ތަފާތުވި ކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއްކަލަ ޝެއިޚުންގެ ހިލަމެއް ނެތުމެވެ. އެކަންކަމާ އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. ދީނުގައި އޮންނަގޮތް ހާމަކޮށްލާކަށް ނުކުންނާކަށް ނޫޅުނެވެ. ވެރިމީހާ ކަންކަންކުރަނީކީ ނުވަތަ ޤައުމުގައި މިހިނގާ ކަންކަމާމެދު އެތިބީ ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލައެވެ. ކަންބޮޑުވުމެއް ހިތާމަ ކުރުމެއް ނެތެވެ. ޤައުމަށް މެދުވެރިވެދާނެ ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް ބިރުގަތުމެއް ނެތެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިއީކީ އަދި ވިޔާދާ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ދީނީ އިލްމުވެރިން ވާނީ ކޮންމެ ދައުރެއްގައިވެސް ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށެވެ. ދީނުގައި އޮންނަ ހެޔޮގޮތް ބަދަލުވުމެއް ނެތެވެ. ވަކިވެރިއެއްގެ ސަބަބުން ހަރާމް ހަލާލަކަށް، ހަލާލް ހަރާމަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އާޔަތްތަކާއި ހަދީސް ތަކުގެ މާނަ ބަދަލު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. ހަމަ ކޮންމެ ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްގެވެސް އޮންނަނީ ހަމަ އެއްވާޖިބެކެވެ. ދީން އުނގަންނައި ދިނުމެވެ. ދީނުގައި އޮންނަ ރަނގަޅު ނުބައި ބުނެދިނުމެވެ. ހެޔޮ ގޮތް ވަކިކޮށްދީ މުންކަރާތްތަކުން ދުރުކުރުމެވެ. މިކަންކަން ކުރުމުގައި ވަކި ރައީސަކު ނުވަތަ ވަކި ސަރުކާރެއްގެ ދައުރު ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ކޮނޑުމައްޗަށް ލީމާ އެވަނީ ޝެއިޚުންނަކަށް ނޫނެވެ. އެވާނީ ސޭކުންނަށެވެ. ޤަބޫލުކުރިއަސް ނުކުރިއަސް މިރާއްޖެއަށް ވެފައި މިވަނީ އެފަދަ ގޮތެކެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް