19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

އުރީދޫ

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނާއި ތަޖުރިބާކާރުން ގުޅުވާލަދޭ ވަސީލަތެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފި

  • 24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ސަޕޯޓް ހޮޓްލައިނެއް ގާއިމް ކުރުން
  • ރީދޫ ބިޒްނަސް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރެވުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


އުރީދޫ އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އުރީދޫ ބިޒްނަސް ކަސްޓަމަރުންނާއި ކަމާގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރުން ގުޅުވާލަދޭ ވަސީލަތެއް ކަމަށްވާ އެންޓަޕްރައިސް ސަޕޯރޓް ސެންޓަރ، އުރީދޫއިން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

 

އުރީދޫއިން ބުނީ މި އާ ސަޕޯޓް ސެންޓަރުން، 24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ސަޕޯޓް ހޮޓްލައިނެއް ގާއިމްކޮށް، އުރީދޫ ބިޒްނަސްގެ ޚިދުމަތްތަށް ބަލަހައްޓައިދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބަރޯސާވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ އަވަސް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

މި ސެންޓަރާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުރީދޫގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް ހުސައިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި ނޭޝަންވައިޑް ސަބްމެރިން ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އުރީދޫ ބިޒްނަސް ޚިދުމަތްތައް މިވަނީ ފުޅާކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ގިނަވަމުންދާއިރު ސަޕޯޓް ނެޓްވާރކް ތަރައްގީކޮށް، އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ޔަގީންކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގައި އުރީދޫ ބިޒްނަސްގެ ޙިދުމަތްތައް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ވެސް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަގުތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޯށްދޭނެ ޓެކްނިކަލް އިންޖިނިއަރުންނާއި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ޓީމްތަށް ތިބުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އުރީދޫގެ އެންޓަޕްރައިޒް ސަޕޯޓް ސެންޓަރުން، ތަޖުރިބާކާރު ޓެކްނިކަލް އިންޖިނިއަރުންނާއި ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓް ސްޓާފުންގެ އެހީގައި، ފޯނުން އަދި ރިމޯޓްކޮށްވެސް އަވަސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ހަމައެއާއި އެކު، ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ހައްލު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ފީލްޑުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންވެފައިވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

ކަސްޓަމަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުން، ކަސްޓަމަރުން ކުރާ ހަރަދުތަކާ އެކަށޭނަ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިދީ، އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އުރީދޫއިން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން ފިކްސްޑް އިންޓަނެޓް، ފިކްސްޑް ވޮއިސް، ޖީޕޮން، ވައިފައި، އައި.ޕީ.ޓީ.ވީ، ޕީ.ބީ.އެކްސް، ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފަދަ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކާ އެއްގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ އުފެއްދުންތައް ހިމެނެއެވެ.

 

އުރީދޫ ބިޒްނަސް އާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އުރީދޫގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް