24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޔޫނިއަން ބަޖެޓް 2017

ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އެއްކޮށް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

  • ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރު ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ ވަނީ "ބާކީކޮށްލާފައި"
  • ފިލްމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބަޖެޓާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އިންޑިޔާގެ 2017 އަދި 18އިގެ ބަޖެޓުގައި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ނަމެއް ނުވެސް ނެތް -- ގޫގުލް

އިންޑިޔާގެ 2017 އަދި 18 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބަޖެޓު އިޢުލާން ކުރުމާއެކު މުޅި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ މާޔޫސްވެއްޖެއެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރިއަކީ ސަރުކާރަށް ރެވެނިއު ވަންނަ މައި ދާއިރާއަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން އެތައްހާސް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތް ދާއިރާއަކަށްވާއިރު، އިންޑިޔާގެ މިއަހަރާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ޔޫނިއަން ބަޖެޓްގައި ބޮލީވުޑް 'ބާކީ ކޮށްލާފައިވާ" ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ ގިނަ ފަންނާނުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އެހީއެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމާއެކު، ޓެކްސް އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ލުޔެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުމެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރު މުކޭޝް ބަޓްއާ ޙަވާލާދީ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު އިޢުލާން ކުރިއިރު ބޮލީވުޑްގެ ނަމެއް ވެސް އޭގައި ހިމެނިފައެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ހީކުރަނީ ބޮލީވުޑަކީ ވުޖޫދުގައި ވެސް ނެތް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މުކޭޝް ބަޓް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމާ އިންތިހާއަށް ދެރަވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ބަޖެޓުގައި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ވާހަކަ ހިމެނިފައި ނެތުމަކީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަން ފާހަގަކުރަމުން ފިލްމް އުފެއްދުންތެރިޔާ ކުނާލް ކޯލީ ވަނީ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ މެމްބަރުންގެ ދައުރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ، ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުންނަކީ، މުޅި އިންޑަސްޓްރީ ތަމްސީލްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައިވީއިރު، އެފަރާތްތަކުން މިފަދަ ކަންބޮޑުވުންތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

 

ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ އަނެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ، ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ޤައުމުގައި ނުވަތަ ވަކި ސްޓޭޓެއްގައި ޝޫޓް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ހުށަނާޅާ މައްސަލައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އިންޑިޔާގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ހުށަނާޅާ މައްސަލައަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އިންޑިޔާގައި ފިލްމުތައް ޝޫޓް ކުރުމަށް ސަބްސިޑީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައި އެކަންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް