19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

"ރައީސް" ރެކޯޑްތައް މުގުރަނީ

ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި "ރައީސް" އަށް 215 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެ

  • އިންޑިޔާ ފިޔަވާ "ރައީސް" އަށް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ވަނީ 9.2 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައި
  • ހަފްތާ ބަންދުގައި އިންޑިޔާއިން ބޭރުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމުގެ ރެކޯޑު މިހާރު އޮތީ "ރައީސް" އަތުގައި
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 13:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


"ރައީސް" ގެ މަންޒަރެއް -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ރައީސް" އަށް އެއް ހަފްތާ ތެރޭގައި 215.17 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

އިންޑިޔާ ފިޔަވާ، މުޅި ދުނިޔެއިން ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހަ ދުވަސް ތެރޭގައި 62.56 ކްރޯޑް ރުޕީސް (9.2 މިލިއަން ޑޮލަރު) ލިބިފައިވާއިރު، އިންޑިޔާއިން އެކަނިވެސް ފިލްމަށް 152.61 ކްރޯޑް ރުޕީސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއާއެކު ޖުމްލަ 215.17 ކްރޯޑް ރުޕީސް ފިލްމަށް ލިބިފައިވާއިރު، މިއީ ބައެއް ސްކްރީންތަކާއި ސިނަމާތަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ނުހިމަނައި ނެރެފައިވާ ޢަދަދެއް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙަށް ބަލާއިރު، ޝާހުރުކް ޚާންގެ ފިލްމު "ރައީސް" ވެފައިވަނީ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި އިންޑިޔާއިން ބޭރު ޤައުމަކުން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމަށެވެ. އެގޮތުން ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ސިންގަޕޫރުން މިފިލްމަށް ވަނީ 1.52 ކްރޯޑް ރުޕީސް (ދެލައްކަ ސައްބީސް ހާސް ޑޮލަރު) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

 

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި "ރައީސް" ވެފައިވަނީ ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓްގައި ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދަމުން އަންނަ ފިލްމަކަށެވެ. ހަލުވިކަމާ އެކު ޓިކެޓުތައް ވިކުމުގެ އިތުރުން، "ރައީސް" މިހާރު ވަނީ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމުގެ ރެކޯޑު ހަދާފައެވެ.

 

ޝާހުރުކްގެ "ރައީސް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ކާބިލް" އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު، މި ދެ ފިލްމު އަޅުވާފައިވަނީ ސްކްރީންތައް ބަހާލައިގެންނެވެ. ހަމަހަމައަށް ސްކްރީންތައް ބަހާލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް، ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމާ އެކު ރާކޭޝް ރޯޝަން ވަނީ "ކާބިލް" އަޅުވަން ލިބުނު ސްކްރީންތައް މަދު ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

 

ޕާކިސްތާނު އެކްޓްރެސްއެއް ކަމަށްވާ މާހިރާ ޚާން އާއި ނަވާޒުއްދީން ޞިއްދީޤީ ހިމަނައިގެން ނެރުނު ފިލްމު "ރައީސް" އަންނަނީ މިއަހަރު އިންޑިޔާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހަދާފައިވާ އެތަކެއް ރެކޯޑުތަކެއް މުގުރާލަމުންނެވެ.

 

ރާހުލް ޑޮލާކިއާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މިފިލްމު ރިލީޒްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ޚަބަރުތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ހޯދަމުން އަންނައިރު، ކްރިޓިކުން ބުނާ ގޮތުގައި ފިލްމު މިހާ ކާމިޔާބުވުމުގެ ސިއްރަކީ ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ޕާފޯމެންސްގެ އިތުރުން އޭގައި އެކުލެވޭ "އަސަރުގަދަ" ޑައިލޮގްތަކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފިލްމުގެ މިއުޒިކަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތަޢުރީފްކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް