19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރައީސް ޔާމީން

ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

  • ހޯދުނު ގޮތަކަށް ގަރލް ފްރެންޑަށް މޮބައިލް ފޯނު ހޯދައިދޭން މަޖްބޫރުވާނެ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 12:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ޕީޕީއެމުން ސައިޒް ދައްކާލަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ރައީސް އޮފީސް

ޒުވާނުން ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ "ސައިޒް ދައްކާލުމަށް" ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ދަތިވެފައިވާ ކަމަކީ ވަޒީފާ ކަމަށާއި ވަޒީފާއެއްގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގެދޮރުވެރިކަމަކާ ހަމައަށް އަންނާނީ ކައިވެންޏަކާ ހަމައަށް ދިއުމުން ކަމަށެވެ.

"ޒުވާނުން ކޮންކަމެއްތޯ ބޭނުންވަނީ. ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ދަތިވެފައިވާ ކަމަކަށް ވެފައި މިވަނީ ވަޒީފާ. ގެދޮރުވެރިކަމަކާ ހަމައަށް އަންނާނީ ކައިވެންޏަކާ ހަމައަށް ދިޔައިމަ ދެއްތޯ. އެކަމަކު ކައިވެނީގެ ކުރިން ވެސް ކޮންމެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ބޭނުންވާނެ ގާރލް ފްރޭންޑަށް މޮބައިލް ފޯނެއް ދޭން. ކޮންމެ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު މިއަދު ބޭނުންވޭ މާލޭގެ މިއޮތް ކާރޫބާރޫ ބޮޑު އެންވަޔަރަންމަންޓުން ނިކުމެ ހުޅުމާލެއަށް ބްރިޖްމަތީ ދަތުރުކޮށްލާފަ، ހަމަ ގާރލް ފްރޭންޑް ފަހަތަށް ލައިގެން ހަމަ ކޮފީ ބޯލަން ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމަ ގެދޮރަށް ދައްކާނެ ރެންޓަށް ދައްކާނެ އާމްދަނީ ނެތް ނަމަވެސް ހަމަ ކޮންމެ ފިރިހެންކުއްޖަކު އެބަ ބޭނުންވޭ އޭނާގެ ގާރލް ފްރޭންޑަށް ތިއްތި ދައްކާލަން. އެހެންވީމަ މިކަންކަން ކުރާނެ ދެއްތޯ. ދެން މިއަށް ފައިސާ ހޯދަނީ ކިހިނެއްތޯ. އިނގިރޭސި ބަހުގެ މުހާވިރާ ބަހެއް އޮވޭ. އެމީހަކު ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖިއްޔާ އެކަމަކު އެކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވެއްޖިއްޔާ، އާ މިއޮށް ގާރލް ފްރޭންޑް ކަޓަނީ. އެހެން މީހަކު އެއޮށް އޮފަރ ކުރަނީ މޮބައިލް ފޯނު. ދެން ނަރީޝް އަށް މަޖްބޫރު ވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ނަރީޝްއަށް ކުރަން މަޖްބޫރުވަނީ ބެގް ބޮރޯ އޯ ސްޓީލް. ހޯދުނު ގޮތަކަށް މޮބައިލް ފޯނު ހޯދައިދޭން،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެހެންކަމުން ގެދޮރުވެރިކަމަށް ވުރެ އިސް ވަނީ ވަޒީފާ ކަމަށާއި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަނީ އެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ހަލާލް ނޫން ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބެއްސެވި ފައިސާއަކީ އެމަނިކުފާނު ބެއްސެވި ފައިސާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގުރޫޕްތަކަށް ފައިސާ ދޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ވެއްދި ކަމަށާއި އެއީ ހަލާލު ފައިސާ ނޫން ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ބެންކޮކުން ފައިސާ ދީފައި އަންހެންކުދިން ހޯދަނީ ހިލޭ ނޫން ކަމަށާއި އަނބިމީހާ އަތަށް ދޭ ފައިސާ ހޯދީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އަނބި މީހާ ނުބަލާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އަޙްމަދު

5 މަސް ކުރިން

ވައްކަން ކުރަން ހިތްވަރު ދިނީއެކޭ ނުބުނެވޭނެކަންނޭނގެ. އޭނާ ނަރީޝް ނުވެގެން އެއުޅޭކަމެއް ކުރަން އޭނާއަށް އޮތީ ތިންމަގޭ، ސަލާމްޖެހުން، ދަރިނިވެރިވުން ނުވަތަ ވައްކަން ކުރުމޭ. އެކަމަކު ހައްލަކީ ވަޒީފާއޭ. މަށައް ވިސްނުނީ އެހެން. ދެން މަށަކީ ޔާމީނަށްވެސް އޑޕ އަކަށްވެސް ތާއީދު ކުރާމީހެއް ނޫން.

0
0
ބޯހަލާކު

5 މަސް ކުރިން

އެހެން ބުނެފަ ދެން ޔާމިން ބުނި ބަސް އަހާބަލަ. އޭނަ އެބުނީ ވަޒީފާ ނެތީމަ ކުދިން ކަން ކުރާނީ އެގޮތަށޭ. އެހެން ވީމަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތިމަންމަނިކުފާނު ޒޫވާނުން ނަށް ފަހި ކޮށްދޭނަމޭ. އަބަދުވެސް ގައުމު ފަސާދަ ކުރެވޭތޯ ނޫޅެބަލަ ރ ކުދިން. މި ކޮމެންޓް ޖަހާލަން ކެރޭންބާ.

0
0
nanneh

5 މަސް ކުރިން

meenage anga matheega tape alhan vejje noontha amilla ah halaakuvanee

0
0
Seena

5 މަސް ކުރިން

Meehun dhakka vaahaka fahumu nuvaa meehun ves noosverikamuga ulheytha? Bala ebunany vazeefa eh hoadhumuge muhimmu vaahaka ai vazeefaga ulhey meehun vakkan fadha bodhethi kuthakkah araigana varu madhuvaahaka. Kaleymennah mdp in kohcheh dhygen thi faadufaaduge moya govany.

0
0
Haso

5 މަސް ކުރިން

Bala theekee aakamehnooney ekahala kankanukuraa meehakah dhekkeynee hus ekahala vaahaka mashah ajaibee egothah govaairuves eynage fahathun aiyjahan meehun thibey theeve gaimu reyga naibu seyhuves heeheefa aiy jahafa innaanetha dhaiymahchah thun naarai dhemeehun naa falhi ethaathibeema

0
0