16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޓްރަމްޕްގެ އިމިގްރޭޝަން ގަރާރު

ޓްރަމްޕްގެ އިމިގްރޭޝަން ގަރާރަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

  • ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ މި ގަރާރަކީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޖަމާއަތްތަކަށް ދެވޭ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 13:54 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮަނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފާސްކޮށްފައިވާ އިމިގްރޭޝަން ގަރާރަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ވެރިންނާއި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

 

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓުން ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި ފާސްކުރި މި ގަރާރުގައިވާ ގޮތުން ސީރިޔާ، އިރާގު، އިރާން، ލީބިޔާ، ސޯމާލިޔާ، ސޫދާން އަދި ޔަމަނުން އެމެރިކާއަށް އަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް އެމެރިކާއިން ވިސާއެއް ނުދޭނެ އެވެ. މި ގަރާރާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިހާރު ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

 

ގަރާރާ ގުޅިގެން އިރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިގަރާރަކީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހަދިޔާއެއް ކަމަށާއި އިރާން ފަދަ ގައުމުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށެވެ. އިރާގުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެމެރިކާގެ ނިންމުމާ މެދު ވިސްނާ އާ ގޮތެއް ހިޔާރުކުރުމަށް ގޮވާލާފަ އެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ގަރާރުގައި ހިމެނޭ ސޫދާނުން ވަނީ އެގައުމު ލިސްޓުން ނެގުމަށް ގޮވާލާފަ އެވެ. އަދި، އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ސޫދާން ރައްޔިތުންނަކީ ސުލްހައަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ނުހިންގާނޭ ބައެއް ކަމަށް ވެސް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި ގަރާރަކީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން ވަކިވެގަތުމާއި ތަފާތުކުރުން އިތުރުވެގެންދާނޭ ކަމަށް ޔަމަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

 

ޓްރަމްޕްގެ ގަރާރަށް ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ ފާޑުކިޔާފަ އެވެ. ޓްރަމްޕާ ގާތް ގުޅުމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ތެރޭސާ މޭ އަށް އެގައުމުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. މޭގެ ކެބިނެޓްގެ މެންބަރުން ދަނީ މި ގަރާރު ކުށްވެރިކުރުމަށް ގޮވާލާމުންނެެވެ. ކެބިނެޓްގެ ޕްރެޝަރަށް މޭ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވަނީ ގަރާރަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަަށާއި ނަމަވެސް، އިމިގްރޭޝަންގެ މައްސަލައަކީ ދާހިލީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

އިގިރޭސިވިލާތަށް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަންގައި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށްފައި ވެއެވެ. މިލިއަން މީހުންގެ ސޮއި ހަމަވުމުން، ޕެޓިޝަނާ މެދު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ ތިރިގޭގައި ބަހުސް ކުރެވޭނެ އެވެ.

 

ޓްރަމްޕްގެ ގަރާރަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޖަރމަނީގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާރކެލް އެވެ. މާރކެލް ވަނީ ޓްރަމްޕަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ގުޅުއްވާ، ޖެނީވާ ކޮންވެންޝަންގެ މާއްދާތައް ވިދާޅުވެދެއްވާފަ އެވެ. މާރކެލް ވިދާޅުވީ ގައުމެއްގެ ރައީސެއްްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެނގެންވާނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށާއި ޖެނީވާ ކޮންވެންޝަންގެ މާއްދާތަކަކީ އޭގެ ބައެއް ކަމަށެވެ.

 

ޓްރަމްޕްގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތަށް ފްރާންސް، ތުރުކީ، އޮސްޓްރޭލިއާ، ކެނެޑާ، ޕާކިސްތާން އަދި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވަނީ ފާޑުކިޔާފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ކަނާތު ފިޔައިގެ ވިސްނުންތަކަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި ގަރާރަށް މަރުހަބާ ކިޔާފަ އެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ނިންމެވުމަކީ އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި ތަރައްގީވެފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް