25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫ ވަނީ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކޮށްފައި، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނަން: ނިހާން

 • އެކަމަށް ދިވެހިން ފޯރިދީގެން ނުވާނެ: ޝައިނީ
 • މުވައްޒަފުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން އެކަން ކުރުވަނީ ޕީޕީއެމުން
 • ދައުލަތުގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕޭން ކުރަނީ ވެސް ޕީޕީއެމުން
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 14 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 13:59 | |

މަގުބޫލް

 1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)އަށް ތާއިދު އޮތް ކަން، ސިވިލް ސާވަންޓުން ހާމަކުރުމަކީ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު އިބޫއަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް، ދައުލަތުގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕޭން ކުރަމުންދާ ޕީޕީއެމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ނިހާން ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސާވަންޓުން ބައިވެރިކޮށްގެން ސަރުކާރަށް ތާއިދު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް އެބޭފުޅުން ނުހިންގަވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެ ޓީޗަރުންނަށް އެ މިނިވަންކަން އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ހިތުގަ ޖެހުމެއް، ހިތް ބުރަ ކަމެއް ނެތް އެއްވެސް މުދައްރިސަކަށް. ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން ލައްވާ އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރުވާނަން،" ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިވިލްސާ ވަންޓުން އިބޫއަށް ތާއިދު ކުރަން ރައްޔިތުން ފޯރިދީގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިބޫއާ އެކު ސިވިލްސާ ވަންޓުން ފޮޓޯ ނެގުމަކީ އަންޕްރޮފެޝަނަލް ކަމެއް ކަމަށާއި ޕީޕީއެމުން އެކަން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ.

"އެއީ ވަރަށް އަންޕްރޮފެޝަނަލް ކަމަކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އެކަމަށް އަނެއްކާ އަނެއްކޮޅުން ބަޔަކު ނުކުމެ، އަނެއްކޮޅަށް ޖެހުމަކީ ރީތި ކަމެއް ނޫން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވަދޭން ތިބި، މަގު ދައްކަދޭން ތިބި، އިލްމާއި އަހުލާގު ދަސްކޮށްދޭން ތިބި މީހުން. އެހެންވީމަ މިފެންނަނީ ޑެސްޕަރޭޝަންގައި ކުރައްވާ ކަންކަން. އެކަމަށް ދިވެހި އެއްވެސް މީހަކު ފޯރިދީގެން ނުވާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމެއް،" ޕީޕީއެމުން ކެމްޕެއިން ހަރަކަތްތަކުން އާންމުކޮށް ނުފެންނަ ޝައިނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިވިލް ސާވަންޓުން ސިޔާސިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއިރު، ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭއިން ހަރަކާތްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުވަނީ ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައި، މަޖުބޫރު ކޮށްގެންނެވެ. އެފަދަ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިކަން ޔަގީން ކުރަން ހާޒިރީ ވެސް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އެއާ ހިލާފަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއިދުކޮށް، ޓްވީޓުކޮށް، ހިޔާލުފާޅުކުރާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށް، އިދާރީ ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އަޅާފައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އިބޫ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ތާއިދުކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންނަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށް، ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

"މިއަދު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ނުކުމެގެން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ އެންމެންނަށް އެ ވަޒީފާ ދޭނަން. ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު އެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދޭނަން. ފަހަތަށް ނުޖެހި، އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ،" އިބޫ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސިޔާސީ

7 މަސް ކުރިން

ނިހާން އެހެންވެ ތޯ ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރ އަހްމަދު ނަދީމް ޕީޕީއެމް ގެ ކެމްޕެއިންގަ އުޅެނީ އެހެން ވީމާ ނިހާން ތި ބުނާ ގޮތުން ނަދީމް އަކީ ޓީޗަރެއް ނޫން ދޯ

11
2