25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫއަށް ރަސްދޫ ތައްޔާރުކޮށްލި ގޮތް ވަރަށް ފުރިހަމަ!

  • ތަން ތައްޔާރުކުރަން ނެގީ ދެގަޑިއިރެއްހާއިރު
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 13 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  3. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  6. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ރަސްދޫގައި އިބޫ އާންމުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާތަން:-މިތަން ތައްޔާރު ކުރަން ނެގީ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އއ. ރަސްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާކަން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވެފައި ހުއްޓަ އެވެ. ނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެރަށަށް އިބޫ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، މަރުޚަބާ ކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަމުން އެއީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ނުކުމެ ގިޑިގެ ނިންމި އެވެ.

ރަށުތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހޭދަވީ މަދު ވަގުތުކޮޅެއް

އިބޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ތައްޔާރުކޮށް ނިންމީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު އެވެ. އެތަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ހޭދަވީ ދެ ގަޑިއިރެ އެވެ. ނަމަވެސް ބަލާ ބެލުމަށް ހީވަނީ ހަފްތާއެއްގެ މަސައްކަތް ހެނެވެ. ކޯލިޝަނަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާތަން އޮތީ ދޮންވެލިލައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ކޮށްފަ އެވެ.

އިބޫގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް:-ރަސްދޫ ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި

މިއީ ކެމްޕެއިންގެ ފޯރި އަދި އިބޫއަށް ކުރާ ތާއީދު ދައްކައިދޭ ފުރިހަމަ މިސާލެކެވެ. ޒުވާނުންނާއި ހަރު މީހުން ނުކުމެ ޒީނަތްތެރިކުރިލެއް ފުރިހަމަ އެވެ. ދެން އެ ރަށުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނިކުން މީހުންގެ އަދަދު ފެނުންމުން އަދި މާ ބޮޑަށް އެކަން ޔަގީންވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް