22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:37

ޓްރަމްޕް

ޓްރަމްޕް ޔޫކޭއަށް ވަޑައިގަތުމާ ދެކޮޅަށް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ސޮއި

  • ޓްރަމްޕް ވަޑައިގެންނަވައިފިނަމަ އިނގިރޭސި ރާނީގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް ލިބޭނެ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 00:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. އިލްހާމް ޕީޕީއެމަށް ދިޔައީ އަޅުގަނޑު ކުރެން އަހައި، ހުއްދަ ހޯދައިގެން: ގާސިމް
  4. ތިން އަހަރު ވަންދެން ލަހިރު މަދުޝަންކާ ހުރީ ޝޮކެއްގައި: ލަންކާގެ މިނިސްޓަރ ފައިޒަރު މުސްތަފާ
  5. ސުމިތު މިނިވަން ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ގޮވާލައްވައިފި
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ
  8. މަހަނަކޯން ޓަވަރގެ ބިއްލޫރި ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވައިފި


ޓްރަމްޕް: މުސްލިމް 7 ޤައުމެއް އެމެރިކާއަށް ވަނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމް ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ސޮއި ކުރަމުންދާ ޕެޓިޝަންގައި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ޕެޓިޝަނަކީ އެދަތުރުފުޅާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރެއްވުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ ޕެޓިޝަނެކެވެ.

މިއީ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ސޮއިކުރި މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕެޓިޝަނެވެ.

ޕެޓިޝަންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޓްރަމްޕަށް އެޤައުމަށް ވަޑައިގެންނެވިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޤައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދައުވަތު ދެއްވުމަކީ އިނގިރޭސި ރާނީގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހައުސް އޮފް ޕާލަމެންޓުގައި ތަޤްރީރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާކަމަށް ޕެޓިޝަންގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިއީ ޓްރަމްޕްގެ ރަސްމީ ޤަރާރަކުން ނިންމާފައި މުސްލިމް 7 ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާކުރުމާމެދު ދޭ ރައްދެއް ކަމަށެވެ.  

ޓްރަމްޕާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވި އެހެން ޤައުމެއްގެ ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިނގިރޭސި ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ތެރެސާ މޭ ވަނީ ޓްރަމްޕަށް އެޤައުމަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް