20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޓްރަމްޕް

ޓްރަމްޕް ޔޫކޭއަށް ވަޑައިގަތުމާ ދެކޮޅަށް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ސޮއި

  • ޓްރަމްޕް ވަޑައިގެންނަވައިފިނަމަ އިނގިރޭސި ރާނީގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް ލިބޭނެ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 00:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ޓްރަމްޕް: މުސްލިމް 7 ޤައުމެއް އެމެރިކާއަށް ވަނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމް ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ސޮއި ކުރަމުންދާ ޕެޓިޝަންގައި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ޕެޓިޝަނަކީ އެދަތުރުފުޅާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރެއްވުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ ޕެޓިޝަނެކެވެ.

މިއީ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ސޮއިކުރި މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕެޓިޝަނެވެ.

ޕެޓިޝަންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޓްރަމްޕަށް އެޤައުމަށް ވަޑައިގެންނެވިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޤައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދައުވަތު ދެއްވުމަކީ އިނގިރޭސި ރާނީގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހައުސް އޮފް ޕާލަމެންޓުގައި ތަޤްރީރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާކަމަށް ޕެޓިޝަންގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިއީ ޓްރަމްޕްގެ ރަސްމީ ޤަރާރަކުން ނިންމާފައި މުސްލިމް 7 ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާކުރުމާމެދު ދޭ ރައްދެއް ކަމަށެވެ.  

ޓްރަމްޕާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވި އެހެން ޤައުމެއްގެ ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިނގިރޭސި ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ތެރެސާ މޭ ވަނީ ޓްރަމްޕަށް އެޤައުމަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް