14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ކުނީގެ މައްސަަލަ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުނިގޮނޑު ހުސްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެމްކޯ އިން ފަށައިފި

  • 500 ޓަނުގެ ކުނި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • ކުނިތައް ނަގައިގެން ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަންދޫއަށް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 20:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ކުނި އަރުވައިގެން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ގެނެސްފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި -- އާކައިވް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުނި ކޮށި ހުސްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެމްކޯ އިން ފަށައިފިއެވެ.

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން ބުނީ ހއ.ކުޅުދުއްފުށީ ކުނި ކޮށި ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައިވާ ކުނިތައް ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނީގެ ޓީމެއް މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ޖަމާކުރެވިފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ކުނިކޮށީގައި ޖަމާވެފައިވާ ކުނި ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮޅުވެއްޓިތައް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުނިގޮނޑު ފުރި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެ ނުލިބި އޮންނަތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ކުނިގޮނޑު ހުސްކޮށްގެން ކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ކުނިކޮށީގައި 500 ޓަނުގެ ކުނި ހުރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު ކުނިތައް ނަގައިގެން ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރ.ވަންދޫއަށެވެ.

 ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ކުނި އަންދައިގެންނާއި ވަޅުލައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް