20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދިނުމަށް ރިޕޯޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްއިން ގޮވާލައިފި

 • ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 120 ވަނަ
 • ނޫސްވެރިންނަށް ދެވިފައިވާ ހަމަލާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފަ
 • އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމަށް ވެސް އެޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ގޮވާލާފަ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:28 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން، (ކ) ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި (ވ) ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދިނުމަށް ރިޕޯޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްއިން ގޮވާލައިފިއެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ އެ ޖަމިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެޖަމިއްޔާގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޑެސްކްގެ ހެޑް، ޑެނިއެލް ބަސްޓަރޑް ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު އިންތިހާބު ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މިނިވަންކަމާއެކު އިންތިހާބު ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްނަމަ އިންތިހާބުގެ ސައްހަކަން ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިންތިހާބަށް ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރައްވާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ޑެނިއެލް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ދީފައިވާ ހަމަލާތައް ތަހުގީގުކޮށް އެފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލުމަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލަ އަދި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ވެސް ޑެނިއެލް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން އެކި ހަމަލާތައް ދީފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މިހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ 2016 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވިގެންދިޔަ އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތައް ބޮޑު އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވެއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރާއްޖެޓީވީއަށް އަމާޒުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ސްޓޭޝަން ބޮޑު އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެޓީވީއިން ވަނީ އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމާއި ގުޅިގެން ރިޕޯޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު އެޖަމިއްޔާއިން މިއަހަރު އާއްމުކުރި ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ރޭންކް ކުރެވުނު 180 ގައުމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 120 ވަނައެވެ. ރާއްޖެ ރޭންކް ކުރެވިފައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ގޯސް ހާލަތެއްގައި އޮތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް