20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫއަށް 170،000 ވޯޓު ކަށަވަރު ވެއްޖެ: މާރިޔާ

  • އެއީ އިބޫއަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމަށް 100 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަންދިން ފަރާތްތައް
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިއާ އަހުމަދުދީދީ -- އާކައިވް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)އަށް 170،000 ވޯޓު ކަށަވަރު ވެއްޖެ ކަމަށް އިބޫގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދުދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުމުގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުގެ ތެރެއިން 170،000 މީހުން އިބޫ އަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމުގެ 100 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

"މިއަދު ދަންނަވާލަން އޮތީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދޮރުންދޮރަށް ހިނގައި، ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަ ދައްކައި، ކޯލް ސެންޓަރުތަކުންނާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އަޅުގަނޑުމެން މި އިންތިހާބަށް ނިކުތްއިރު މަދުވެގެން ކަށަވަރު ކުރަން އުޅުނު 170،000 ވޯޓް، އެ އަދަދަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކަށަވަރު ވެއްޖެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމުގެ 100 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން ދިން ފަރާތްތައް،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫގެ ފަރާތުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސޮއި ކުރުމަށް ދިން ވޯޓާސްލިސްޓުގައި މާބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގެ ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި ސޮއި ކުރި ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ވޯޓާސްލިސްޓްގެ އެންމެފަހު ގަނޑުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ސޮއިކުރި ލިސްޓް ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި އިންތިހާބު އޮބްޒާވަރުންނަށް ދޫކޮށްފައި ނުވާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. 

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާ ދުވަހު، ވޯޓްލާ މަރުކަޒުގައި އޮންނަނީ މަންދުބުން ސޮއިކުރި ލިސްޓްތޯވެސް ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް