18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

މަންޒަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ފެނޭ، އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ބޮޑު ތާއިދާއެކު ކާމިޔާބު ކުރާނަން: އިބޫ

  • ކޮމަންޑޫއިން ބޮޑު ތާއިދެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 15:24 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ކޮމްންޑޫގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން:-އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މުޅި ރާއްޖެއިން ފެންނަ މަންޒަރު ވަރަށް ސާފު ކަމަށާއި އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  

ށ.ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަގުތު ނުޖެހިގެން ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމަނިކުފާނު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ކޮމަންޑޫ އާއި ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ތާއީދާއެކު ކަމަށެވެ.

"ތިޔަ ބޭފުޅުން އަވަހަށް ވޯޓުލާންވީ. 23 ސެޕްޓެމްބަރު ވަނަ ދުވަހު ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނާއި އަވަށްޓެރިންނާއެކު ނިކުމެ ވޯޓު ފޮށިތައް ފުރާލުން. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބުވާނެ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.  

އިބޫ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބަށް ނިކުތީ ކުރިމަތީ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގެއްލިފައި އޮތުމާއި ސަރުކާރުން ވައްކަން ކުރުން ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅުންގެ އެޖެންޑާ އަކީ އިންސާފު ހޯދާ ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ވައްކަން ކުރުން ހުއްޓުވާ ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ އިތުރުން ޒިންމާ ވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޒިންމާދާރު ކުރުވުން ކަމަށެވެ.  

ކޮމަންޑޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުގެ ތެރެއިން:-ކޮމަންޑޫއިން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް އިބޫއަށް ކިޔާފައި

ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޔާސަތުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަން ޖެހޭނީ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވޭނީ ކައުންސިލަރުން ބާރުވެރިކޮށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދީގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުންނަމަ ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަކީ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. އޭގެ ފަހުގައި އެހެން ކަންކަން ކޮށްދޭން ޖެހޭނީ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.  

ނިކުމެ ތިބީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެންނަން ކަމަށާއި ކޮމަންޑޫގައި މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ލިބޭ ތަނަކަށް ހަދާދިނުމުގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫގެ ބަނދަރު ރަނގަޅު ޕްލޭނަކާއެކު ބޮޑު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް