19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ ރޭސް 2018

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫއަށް ނިހާންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

  • ސްކޫލު ދައުރުއްސުރެ ފެއްޓިގެން ޓެސްޓް ޕޭޕަރުތައް ކޮޕީކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއްވި
  • ދީނުގެ ދިފާއުގައި އިނގިރޭސި ބަހުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އިބޫއަށް ނުކެރޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 12:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިންމަނިކު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ) އަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިންމަނިކު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ދެއްކެވި އިރު އިބޫ އޭރު ހުންނެވީ ހިމޭނުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު އެކަންތައްތައް ކުރެއްވީ އަނގައިން ނުބުނެ ހުންނަވައިގެން ކަމަށާއި އޭރު އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވި ކަން މިހާރު ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުން ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

"އެމްޑީޕީން ކުރި ހަނގުރާމައިގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ އެ މީހުންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ އޭރު ވެސް އޭނަ ހުރޭ. އެކަމަކު އަނގައިން ނުބުނެ ހުރެގެން. ނޮމޮށޭ ގުރާ ބާރަށް ދައިގަންނާނޭ ބުނާ ބީދައިން މަޑުމަޑުން އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ނުބައެއް ހަދަން ހުރިކަން މިއަދު މި ސާބިތު ވަނީ. އެއީ އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރަކަށް ހުރެ މުހައްމަދު ނަޝީދު އަތްކެނޑުމާއި ދީނީ ހުއްޖަތަށް ފާޅުގައި ގޮންޖަހައި މިނޫން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭނޭ ބުނި އިރު ވެސް އިބޫ ހަމަހިމޭނުން،" ނިހާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސާސަކީ ރޫލް އޮފްލޯކަން ފާހަނގަ ކުރައްވައި ނިހާނު ވިދާޅުވީ އިބޫ މިހާރު ޑިމޮކްރަސީ އާއި ދިމިގްރާތީ ވެސް ކިޔުއްވަން އެނިވަޑައިނުގަންނަވަނީ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަހަރުގައި އެއީ އެމަނިކުފާނު ސްކޫލް ދައުރުއްސުރެ ފެއްޓިގެން ޓެސްޓް ޕޭޕަރުތައް ކޮޕީ ކުރެއްވުމުން ވާ ގޮތެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސާސަކީ ރޫލް އޮފް ލޯ. ޑިމޮކްރަސީ ބޭސްއެއް ނުވާނެ ރޫލް އޮފް ލޯ އާ ނުލައެއް. އިބޫއަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީ ކަންނޭގެ ދިމިގްރާތީ ކިޔުއްވަން ވެސް. މި ދެ ބައިންކުރެ އެއްބައެއް ވެސް. ފަހަރުގައި ވެދާނެ ސްކޫލު ދައުރުއްސުރެ ފެއްޓިގެން ޓެސްޓް ޕޭޕަރުތައް ކޮޕީކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކޮށް ޗެކްކޮށްލަން ވެއްޖެ ޖޭއެސްސީ ޕޭޕަރުތައް މި ލީކުވި ހިސާބުގައި ވެސް އިބޫގެ އަތެއްވޭތޯ ނޫންތޯ ސްކޫލް ދައުރުގައި،" ނިހާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ސައީދު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިހާނު ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާއުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް އިނގިރޭސި ބަހުން ވިދާޅުވާކަށް އިބޫއަށް ކެރިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

"މުޅި މި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މި މުސްލިމު ދިވެހި ގައުމުގެ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. އިނގިރޭސި ބަހުން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު އެވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅުތައް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ އެއްވެސް ލެޓަރހެޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް އެމީހުންގެ ރަސްމީ އެއްވެސް ޓްވިޓަރ ހޭންޑެލްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތައް އެމީހުން އެބަ ގެންގުޅުއްވާ، އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް، އެމްޑީޕީ ޔޫތު ވިންގު ވެސް. އަޅެ ކެރިވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ ޖައްސަވާލަބައްލަވާ،" ނިހާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް