19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމިން އެ ހުންނެވީ ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފައި: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

  • އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ބުނަނީ އަނިޔާއަށް ބޯ ނުލަނބާނެ ކަމަށް
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 00:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


މިއަދު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު ޝާހިދު ކަނޑިތީމަށް ވަޑައިގެން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އެ ހުންނެވީ "ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފައި" ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  

ށ. ފޯކައިދޫގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ޝާހިދު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ހުންނެވި ހާލަތު ސިފަ ކުރެއްވީ ހިބަރެއް ވަދުގައި ޖެހުމުން ވާނެ ގޮތް ވެފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ގޮތުގައި އެވެ.  

"ހިބަރު ވަދެއްގައި ބުޅިއެއް ނީންނާނެ. އިންނާނީ ތިމަރަ ބަރެއްލާފައި ދޫކޮށްފައި. ހިބަރު ވަދެއްގައި ހިބަރު ޖެހުމަށް ފަހު ދެން އެ ސޮރު ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ފުމުނަސް ނަގާނީ. ބަޑިއެއް ޖެހިޔަސް ނަގާނީ. ތެޅުނު ވަރަކަށް ވާނީ ބަލި. ޔާމިނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަނިކުފާނޭ، މަނިކުފާނު ތި ހުންނެވީ ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފަ އޭ،" އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނުކުރައްވާ މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެ ހުންނެވީ މިއަދު ޖަލަށް ލާފައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެ ހާލަތުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީނާއެކު ހައްދަވާނެ ޑީލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.  

ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ ރާއްޖެ.އެމްވީ

ހައްގު ބަސް ބުނި ލީޑަރަކު ވިއްޔާ ޖަލަށްލައި، މިނިވަން މީޑިއާތައް ބަންދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާއިރު އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބުނަމުން ގެންދަނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބޯނުލަނބާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ރައީސް ޔާމީން އެ ހުންނެވީ "ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފައި" ކަމަށް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޮޑު ކަންނެލި އުކާލާހެން މަޖިލިސް މެމްބަރުން ނަގާ އުކާލީ. މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިބީ ގޮތްދޫކުރާ ގޮތަކަށްނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިބީ ފަހަތަށް ޖެހޭކަށްވެސް ނޫން. މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިބީ މި އަނިޔާވެރިކަމުން ގައުމު މިންޖުކުރަން ވެގެން، ޔާމިނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަނިކުފާނު ތިޔަ ހުންނެވީ ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފައިއޭ،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާފައިވާއިރު ވެސް އެމަނިކުފާނު އަދިވެސް ވިދާޅު ވަނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބޯނުލަނބާނެ ވާހަކަފުޅު ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

 "ހިބަރު އޮތީ ބޭނިފައި، އެ ސޮރު އޮތީ ލޮޑުވެފައި. ހިބަރު ނަގާ ތައްޓުމައްޗަށް ނަގާ އެއްލާނަން. އިންސާފުގެ މަގަށް ރާއްޖެ ގެންދާނަން،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ތިޔަޖަލްސާގައި މަދުވެގެން 2 މި

7 ދުވަަސް ކުރިން

ތިޔަޖއލްސާގައި 2 މިލިޔަނެއްހާ ދިވެހިންތިބޭނެ

0
0