25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އަދީބުގެ ވާހަކަތައް ތެދުނަމަ، ޔާމީން ތައުބާވާންޖެހޭނެ، ނޫނީ މިގައުމުގެ ވެރިކަންކުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާނެ: ޑރ އިޔާޒު

  • އަދީބް، ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅޭގޮތުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުތަކެއްކަމަށްވާނަމަ، ތައުބާވެ، ތައުބާ އިއުލާން ކުރަންޖެހޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 16:06 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


މަޝްހޫރު ދިނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.އިޔާޒު -- ފޭސްބުކް

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ގުޅޭގޮތުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު ކަމަށްވާނަމަ އެކަމަށް ތައުބާވެ، ތައުބާ އިއުލާނުނުކުރާނަމަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިކަންކުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާނެކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ މުހައްމަދު އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާގެ ހަގީގަތް އަދީބު ކިޔަދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އަދީބު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހަގީގަތްތަކާއި, އޭގެ ފަހުން ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާއި, އޭގެ އަޑީގައި ތިބި ފަރާތްތައް ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަދީބު ނެރުއްވަން ފެއްޓެވި ސިލްސިލާ ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަންޑިތަވެރިކަމާ ހުރާފާތްތައް ގަބޫލުކޮށް އެއަށް ތަބާވެ ބަރޯސާވާ ރައީސެއްކަމަށެވެ. އަދި ސިހުރުހާހޫރައިގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރައީސް ޔާމިން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އަދީބު ވަނީ ތުހުތަމުކުރައްވާފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރައްވައި ޑރ އިޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަދީބް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ގުޅޭގޮތުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މައުލޫމާތުތަކެއްކަމަށްވާނަމަ، އެކަންކަމުން ތައުބާވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ތައުބާ އިއުލާން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވީ ތައުބާ އިއުލާނުނުކުރާނަމަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިކަންކުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމުގައި ދެމި ހުރުމުގެ ޝަރުތު ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ހަމަނުވާނެކަމަށް ޑރ އިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

33 އަހަރަށްވުރެ ދިގު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދީބު ނެރުއްވި މިބަޔާނާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމިންއާއި، މިސަރުކާރަށް ވަނީ ގިނަ ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް