14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ފުލުހުންގެ ބައެއް ވެރިން ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހިތްވަރުލިބޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ: މަހުލޫފް

  • ފުލުހުންގެ ވާހަކަތަކާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި
  • ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ހަމަހަމަކޮށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ގޮވާލެއްވި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 15:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި


ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އަތުންގުނާލެވޭހާ ބަޔަކު ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހިތްވަރުލިބޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބަޔަކު ހުރަސް އަޅަން ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މަހުލޫފް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ފުލުހުން މަދު ވެރިންތަކެއް އަމަލުކުރަމުންދާކަމަކީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ މަދު ވެރިންތަކެއްގެ ސަލާމަތާއި، ޒާތީ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ހުރިހާ ފުލުހުންގެ އަގުވެއްޓޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުގެއްލޭގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމަށްވެސް މަހުލޫފް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.
 

"މިދެންނެވި ހުރިހާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިނަށް ބިރެއްގޮތަށް ދެއްކުމަށް ތިޔަކުރާބޭކާރު މަސައްކަތްވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން، ދެންއުފެދޭ ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ ފުލުހެއްގެ އަދި އެންމެ ސިފައިގެ މީހެއްގެވެސް ވަޒީފާ ބޭއިންސާފުން ގެއްލިގެން ނުދާނެކަމުގެ ޔަޤީކަން އަޅުގަނޑު އެންމެހާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިނަށް އަރުވަން" މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަހްލޫފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަދު ފުލުހުންގެ ވެރިންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު މިރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގަޑުބަޑުކޮށްލަން ރާވާ ރޭވުންތަކަށް ފާރަވެރިވެތިބުމަށް އެންމެހާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުގެ އެއްވެސް ގައިރުޤާނޫނީ އޯޑަރަކަށް ތަބާނުވުމަށް މަހުލޫފް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

”ފުލުހުންނަށް އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު މިހާކުރިން ލިބިފައިވާއިރު ކުރިއާލާ އެކަމަށްފިޔަވަޅުއަޅާ އަދި ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަންވެސްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު އަމާންމާހައުލެއްގައި ވޯޓުލާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ލިބޭނެގޮތަށް ސަލާމަތީކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުން" މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިވާނެކަން ޔަޤީން ކުރެވޭ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގުމަކީ ވަރަށްގާތް ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށްވެސް މަހުލޫފްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"މިރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިވާނެކަން ޔަޤީން ކުރެވޭއިރު، މިފަދަކަމެއް ހިންގުމަކީ ވަރަށްގާތް ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭހިނދު، ފުލުހުންނަށް ތިޔަލިބިފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް އަދި ތަހުގީގުގެ މަޢުލޫމާތަށްބަލާ އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި ނުވާނެގޮތަށް ވޯޓު ލާދުވަހު އަދި ވޯޓު ގުނާ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހުވެސް އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭނެގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަދި އެއްވެސް ޕާޓީ އެއްގެމެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ސެކިއުރިޓީގެ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުގޮވާލަން" މަހުލޫފްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް